• Projekt „Kształtowanie kompetencji zawodowych uczniów i kadry ZS w Zarzeczu w ramach mobilności międzynarodowych” – podstawowe informacje 

      Po uzyskaniu pozytywnej decyzji o finansowaniu projektu Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu przystępuje do realizacji kolejnego międzynarodowego projektu edukacyjnego pt. „Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów i kadry ZS w Zarzeczu w ramach mobilności międzynarodowych” numer 2022-1-PL01-KA122-SCH-000070714, współfinansowanego przez Unię Europejską, w ramach programu Erasmus+, Akcja 1: KA122-SCH - Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w sektorze Edukacji szkolnej.. Wysokość pozyskanych środków to 228 798,00 PLN.  

     Instytucją partnerską, gdzie odbywać się będą zajęcia, jest GENERAL LYCEUM OG LEPTOKARYA w miejscowości Leptokarya. 

     W ramach projektu dwa rodzaje działań: 

     1. Krótkoterminowa mobilność edukacyjna uczniów 

     Wyjazd edukacyjny na 25 uczniów wraz z 3 opiekunami-nauczycielami. Uczestnikami projektu objęta jest młodzież kształcąca się w klasach II-IV w czterech branżach (technik żywienia i usług gastronomicznych, technik rolnik, technik informatyk oraz technik logistyk). 

     Do zadań uczestników będzie należeć aktywny udział w zajęciach merytorycznych zgodnie z indywidualnym programem, uczestnictwo w zajęciach formalnych i nieformalnych. Na program mobilności złożą się: zajęcia merytoryczne, po 6 godzin dziennie, podzielone na bloki: warsztaty, spotkania terenowe, zajęcia teoretyczne i praca projektowa. Na zajęcia przeznaczone jest 10 dni. Codzienni po odbyciu zajęć projektowych prowadzone będą zajęcia pozamerytoryczne służące integracji, budowaniu przyjaznych relacji i zapewnieniu młodzieży aktywnego wypoczynku   Pozostałe 2 dni mobilności zostaną przeznaczone na realizację programu kulturowego, w tym Park Narodowy Olimpu, Meteory, Saloniki), a jego uzupełnieniem będą popołudniowe animacje i pokazy (tradycyjny taniec, muzyka, kuchnia grecka). Cele projektu: 

     1. Wzmocnienie WKU z zakresu kształcenia ponadpodstawowego, w tym: językowych (głównie w zakresie języka angielskiego), cyfrowych i informatycznych, społecznych i kulturowych. 

     2. Poszerzenie wiedzy przedmiotowej z zakresu przede wszystkim nauk przyrodniczych, zrównoważonego rozwoju, historii i wiedzy o społeczeństwie. 

     3. Wzmocnienie kompetencji osobistych wynikające z pracy metodą projektową w środowisku międzynarodowym.  

     4. Przedmiotowe wzbogacenie wiedzy nauczycieli, poszerzenie ich wiedzy dydaktycznej i pozyskanie umiejętności korzystania z nowych narzędzi edukacyjnych poprzez wymianę dobrych praktyk. 

     5. Nabycie doświadczenia w zakresie wykorzystywania cyfrowych narzędzi edukacyjnych. 

     6. Pozyskanie doświadczenia w kontaktach i współpracy w międzynarodowym środowisku. 

     7. Uzyskanie certyfikatów potwierdzających uczestnictwo. 

     1. Kursy i szkolenia  

     Wyjazd na kursy i szkolenia, to 9-dniowa mobilność, z czego 2 dni są przeznaczone na podróż, a 7 dni za zajęcia merytoryczne, która obejmie 2 członków kadry pedagogicznej. Przewidziany program kursu ma na celu wzmacnianie kompetencji zawodowych kadry w zakresie cyfrowym w dwóch obszarach: pedagogicznym – poprzez wdrażanie innowacji, w tym narzędzi informatycznych, w program nauki przedmiotów ogólnych oraz w obszarze komunikacji działań i komunikacji projektowej – poprzez poznawanie efektywnych narzędzi i metod upowszechniania i korzystania z narzędzi cyfrowych, w tym oferowanych przez Komisję Europejską, w celu zwiększania współpracy międzynarodowej i podnoszenia efektywności działań placówki. 

     Kurs obejmie zajęcia stacjonarne, analizę materiałów i przedstawionej przez partnera dokumentacji, panele dyskusyjne z zaproszonymi gośćmi, wypracowywanie rezultatów, case study. W godzinach popołudniowych po zajęciach kadra realizować będzie program kulturowy (zabytki, dziedzictwo przyrodnicze, miejsca poświęcone sztuce, tradycjom regionalnym). -Mobilność zakończona spotkaniem podsumowującym z prezentacją efektów materialnych. Cele projektu: 

     1. Zwiększenie kompetencji kadry w zakresie profesjonalnego zarządzania projektami międzynarodowymi, w tym w obszarze włączania nowych technologii do działań projektowych, skutecznego upowszechniania rezultatów na poziomie międzynarodowym oraz we własnej organizacji. 

     2. Zwiększenie kompetencji w zakresie zarządzania procesem organizacji kształcenia ogólnego, wykorzystania narzędzi wspierających komunikację, sprawozdawczość oraz automatyzujących proces nauki przedmiotów ogólnych, mający na celu lepsze przygotowanie uczniów do egzaminów maturalnych. 

     3. Podniesienie poziomu wielojęzyczności, w tym języka angielskiego w obszarze zawodowym. 

     4. Podniesienie poziomu kompetencji  kluczowych kadry, w tym w zakresie ekspresji kulturowej, obywatelskich i społecznych. 

     5. Zwiększenie poziomu wiedzy na temat projektów unijnych. 

     Uczestnicy zostaną wyłonieni na podstawie przeprowadzonej rekrutacji, której szczegóły podamy wkrótce.