• GODZINY PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

     

    Poniedziałek   9.00 – 14.00

    Wtorek             9:00 – 14.00

    Środa                  9:00 – 14.00

     

     

    REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ 
    IM. WINCENTEGO WITOSA W ZARZECZU

     

     

    1. Z zasobów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy placówki.
    2. Użytkownicy mają prawo do bezpłatnego korzystania
     z materiałów zgromadzonych w bibliotece.
    3. Jednorazowo można wypożyczyć trzy tytuły, na okres nie dłuższy
     niż 4 tygodnie, a kasety video, płyty CD, DVD na okres jednego tygodnia.
    4. Podręczniki można wypożyczać na okres całego roku szkolnego.
    5. Uczniowie przygotowujący się do konkursów mają prawo
     do wypożyczenia większej liczby książek jednorazowo.
    6. Po uzgodnieniu z nauczycielem bibliotekarzem, można uzyskać zgodę
     na prolongatę terminu zwrotu wypożyczonych materiałów.
    7. W uzasadnionych przypadkach, czytelnik na żądanie bibliotekarza zobowiązany jest zwrócić wypożyczoną książkę przed upływem wyznaczonego regulaminem terminu.
    8. Uczniowie i inni czytelnicy mogą wypożyczać materiały biblioteczne wyłącznie na swoją kartę.
    9. Na prośbę czytelnika, bibliotekarz może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.
    10. Jeżeli czytelnik nie zgłosi się po zarezerwowaną książkę
     w wyznaczonym terminie, bibliotekarz może ją wypożyczyć innej osobie.
    11. Książki z księgozbioru podręcznego i działu lektur podaje bibliotekarz.
    12. Z pozycji znajdujących się w księgozbiorze podręcznym oraz
     z czasopism wolno korzystać wyłącznie w bibliotece.
    13. Książki i inne dokumenty biblioteczne należy poszanować,
     a wszelkie zauważone w chwili wypożyczenia uszkodzenia, zgłaszać bibliotekarzowi.
    14. Czytelnik zobowiązany jest chronić wypożyczone materiały biblioteczne przed zniszczeniem lub zgubieniem oraz zwrócić je
     w takim stanie, w jakim zostały wypożyczone.
    15. W przypadku zniszczenia lub zagubienia wypożyczonych materiałów bibliotecznych, czytelnik jest zobowiązany do zakupu takich samych pozycji,a w wyjątkowych przypadkach, za zgodą bibliotekarza, innych o nie mniejszej wartości i przydatności
     w bibliotece.
    16. Wszystkie wypożyczone materiały (z wyjątkiem podręczników) powinny być zwrócone do biblioteki dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego,a podręczniki najpóźniej tydzień przed końcem roku szkolnego.
    17. Uczniowie klas maturalnych mają obowiązek rozliczyć się
     z wypożyczonych materiałów bibliotecznych najpóźniej tydzień przed terminem zakończenia zajęć, a do czasu zakończenia egzaminów mogą korzystać z zasobów bibliotecznych tylko na miejscu.
    18. Czytelnicy opuszczający szkołę (uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy) zobowiązani są do pobrania zaświadczenia potwierdzającego zwrot wypożyczonych z biblioteki materiałów
     i przedłożenia go w sekretariacie szkoły.
    19. Uczniom osiągającym najwyższe wyniki w czytelnictwie mogą zostać przyznane na koniec roku nagrody książkowe.
    20. W bibliotece obowiązuje cisza oraz zakaz spożywania posiłków.
    21. Godziny urzędowania biblioteki podane są na drzwiach wejściowychi na tablicy informacyjnej w szkole.
    22. Każdy czytelnik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem i do bezwzględnego przestrzegania zawartych
     w nim punktów.
    23. Rozstrzyganie spraw nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu leży w kompetencjach Dyrektora Szkoły.