• Regulamin Samorządu Uczniowskiego

    w Zespole Szkół im. Wincentego Witosa
    w Zarzeczu

     

    & 1
    Cele samorządu

    1.   Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo z w stosunkach z nauczycielami, władzami szkoły, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców w realizacji celów zawartych w Statucie Szkoły.

    2.   Rozwijanie demokratycznych form współżycia i współdziałania w grupie.

    3.   Kształtowanie osobowości uczniów w kierunku odpowiedzialności za podejmowanie w duchu demokratycznym decyzji i przewidywanie ich skutków.

     

    & 2
    Zadania RSU

    1.   Przedstawienie władzom szkoły opinii i postulatów koleżanek i kolegów, występowanie wobec tych władz w charakterze zdecydowanego rzecznika interesów ogółu społeczności uczniowskiej.

    2.   Współudział w rozwijaniu, w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych zainteresowań naukowych, sportowych, kulturalnych i rozrywkowych.

    3.   Dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne, organizowanie uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz szkoły.

    4.   Rozstrzyganie sporów między uczniami, a w wypadku zaistnienia sporu między uczniem, a nauczycielem, mediacja na żądanie zainteresowanej strony.

     

    & 3
    Uprawnienia RSU

    1.   Przedstawianie propozycji do planu dydaktyczno-wychowawczego.

    2.   Wyrażanie opinii dotyczących młodzieży, udział w formułowaniu przepisów wewnątrzszkolnych regulujących życie społeczności uczniowskiej.

    3.   Współdecydowanie o przyznawaniu uczniom stypendiów i innych form pomocy materialnej, z uwzględnieniem możliwości finansowych szkoły.

    4.   Zgłaszanie uczniów do wyróżnień i nagród przewidywanych Statutem.

    5.   Udział przedstawicieli – z głosem doradczym – w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, dotyczących spraw związanych z zakresem kompetencji Samorządu.

    6.   Dysponowanie, w porozumieniu z opiekunem, funduszami będącymi
    w posiadaniu Samorządu Uczniowskiego.

    7.   Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.

    8.   Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

    Ø prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem
    i stawianymi wymaganiami;

    Ø prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

    Ø prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;

    Ø prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej;

    Ø prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem;

    Ø prawo wyboru nauczyciela pełniącego funkcję Opiekuna Samorządu.


    9.   Samorząd w porozumieniu z Dyrektorem może podejmować działania z zakresu wolontariatu.

    10.               Samorząd może ze swojego składu wyłonić Radę Wolontariatu.

    11.               Rada Wolontariatu koordynuje zadania z zakresu wolontariatu poprzez diagnozowanie potrzeb społecznych w środowisku szkolnym i w otoczeniu szkoły, opiniowanie ofert działań, decydowanie o działaniach do realizacji.

     

     

    & 4
    Postanowienia ogólne

    1.Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie.

    2.Władzę wykonawczą Samorządu stanowią: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz i członkowie wybierani w tajnym głosowaniu przez całą społeczność szkolną. (Szczegóły wyborów do Samorządu Uczniowskiego zawiera oddzielny Regulamin wyborów ).

    3.Kadencja władz wykonawczych może trwać do czasu ukończenia przez przedstawicieli Samorządu nauki w szkole.

    4.Wybory należy przeprowadzić w nieprzekraczalnym terminie do dnia
    6 października.

    5.Przewodniczący reprezentuje Samorząd Uczniowski i interesy społeczności uczniowskiej w kontaktach z organami szkoły.

    6.Zebranie przedstawicieli Samorządu zwołuje przewodniczący Samorządu lub jego opiekun.

    7.Z zebrania sporządza się protokół, który jest do wglądu dla wszystkich zainteresowanych.

    8.    Przedstawiciele Samorządów Klasowych mają prawo postawić wniosek
    o odwołanie przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego.

    9.Odwołanie przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego odbywa się przez głosowanie tajne delegatów klasowych (przewodniczący, zastępca, sekretarz) większością głosów.

    10. Po odwołaniu przewodniczącego Samorządu, jego miejsce zajmuje zastępca.

     

    & 5
    Dokumentacja RSU

    1.    Samorząd Uczniowski prowadzi następującą dokumentację:

     

    Ø Regulamin Samorządu Uczniowskiego;

    Ø Regulamin Wyborów do Samorządu Uczniowskiego;

    Ø Roczny Plan Pracy;

    Ø semestralne i/lub roczne sprawozdania z działalności Samorządu;

    Ø dokumentowanie podejmowanych działań na stronie internetowej szkoły (zdjęcia, artykuły)

    Ø dokumentacja finansowa.

    & 6
    Fundusze RSU

    1.    Samorząd posiada własne fundusze, które służą do finansowania jego działalności.

    2.    Funduszami Samorządu dysponuje przewodniczący w porozumieniu
    z opiekunem.

    3.    Fundusze Samorządu mogą pochodzić :

    Ø z imprez dochodowych organizowanych przez Samorząd (np. dyskoteki, kiermasze);

    Ø    ze środków przekazywanych przez sponsorów;

    Ø    ze składek członków i przedstawicieli Samorządu

    Ø    wsparcie finansowe uzyskane z budżetu Rady Rodziców.

        

     

     

    & 7
    Obowiązki opiekuna RSU

    1.    Wspieranie wszelkich wpływających od Samorządu Uczniowskiego inicjatyw.

    2.    Rzecznictwo w stosunkach do władz szkoły i Rady Pedagogicznej
    w szczególnie trudnych sprawach i konfliktach pojmowanych przez uczniów jako naruszanie ich żywotnych interesów.

    3.    Czuwanie, aby działania Samorządu nie naruszały ustaleń zawartych
    w Statucie Szkoły.

     

    & 8
    Obowiązki władz szkoły wobec RSU

    1.    Udzielanie pomocy w całokształcie działalności Samorządu, a szczególnie
    w przedsięwzięciach wymagających udziału pracowników szkoły.

    2.    Informowanie Samorządu o aktualnych problemach szkoły, których rozwiązanie uzależnione jest od aktywności i inicjatywy samej młodzieży.

    3.    Zapewnienie lokalu i warunków organizacyjnych niezbędnych do działalności Samorządu, w miarę posiadanych możliwości.

    4.    Wysłuchiwanie opinii uczniowskich oraz informowanie o zajętym przez władze szkoły stanowisku wobec problemów i konfliktów sygnalizowanych przez przedstawicieli młodzieży.

     

    & 9
    Postanowienia końcowe:

    1.    Dyrektor Szkoły jest partnerem Samorządu Uczniowskiego.

    2.    Zmian w niniejszym regulaminie mogą dokonać przedstawiciele SU po porozumieniu z opiekunem i za zgodą Dyrektora Szkoły.

    3.    Zmiany te nie mogą być sprzeczne ze Statutem Zespołu Szkół
    im. Wincentego Witosa w Zarzeczu.

    4.    Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

     

     

    Na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Art. 85. Prawo oświatowe.

     

     

                     Opiekun                                                                              Dyrektor

        Samorządu Uczniowskiego                                                       Zespołu Szkół im. W. Witosa