• Technik gospodarki odpadami

    Symbol zawodu: 325515

    Wyodrębnione kwalifikacje

    Kz1: Prowadzenie gospodarki odpadami w środowisku pracy

    Kz2: Przygotowywanie odpadów do powtórnego ich wykorzystania

    Bada stan środowiska; monitoruje poziomu zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby; sporządza bilanse zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery, wód oraz gleby; planuje i prowadzi racjonalną gospodarkę odpadami; planuje i realizuje działania na rzecz ochrony środowiska.

    Zadania dodatkowe:

    Prowadzenie kampanii społecznych na rzecz poprawy stanu środowiska, w szczególności w zakresie edukacji ekologicznej i segregacji odpadów komunalnych; kierowanie małym zespołem pracowniczym; prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie gospodarki odpadami.

    Technik gospodarki odpadami może znaleźć pracę w jednostkach administracji publicznej różnych szczebli:

    ·       urzędach marszałkowskich,

    ·       urzędach miast i gmin odpowiedzialnych za realizację zadań związanych z gospodarką, odpadami na terenie danej jednostki administracyjnej,

    ·       Wojewódzkich Inspektoratach Ochrony Środowiska,

    ·       Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)17 lub w podmiotach prowadzących punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a także
    w ponadregionalnych i regionalnych instalacjach przetwarzania odpadów komunalnych,

    ·       instytucjach naukowo-badawczych zajmujących się rozwiązaniami technologicznymi
    w zakresie ochrony środowiska, recyklingu i utylizacji odpadów jako pomocniczy personel techniczny,

    ·       przedsiębiorstwach produkcyjnych,

    ·       przedsiębiorstwach gospodarki odpadami komunalnymi,

    ·       zakładach przetwórstwa surowców,

    ·       zakładach usługowych i dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych związanych z systemem gospodarowania odpadami,

    ·       podmiotach związanych z przygotowywaniem danych niezbędnych do opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przetargu na odbiór odpadów,

    ·        przedsiębiorstwach realizujących usługę odbioru różnych odpadów.

    Technik gospodarki odpadami może założyć i prowadzić własną firmę przetwarzania np. zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, recyklingu pojazdów czy odbioru odpadów komunalnych.