•   

    Oddział Przygotowania Wojskowego to propozycja dla osób, które swoją przyszłość łączą z pracą w służbach mundurowychOddział Przygotowania Wojskowego (OPW) to nowy rodzaj klas mundurowych, nad którymi nadzór merytoryczny sprawuje Ministerstwo Obrony Narodowej. OPW realizuje kształcenie ogólne, zgodne z podstawą programową oraz  program szkolenia z zakresu przygotowania wojskowego. Szkolenie wojskowe, które przechodzą uczniowie w trakcie nauki, jest  zbliżone do tego, które odbywają żołnierze służby przygotowawczej. Zajęcia  prowadzą instruktorzy z jednostek wojskowych. Nasza szkoła współpracuje z jednostką patronacką z 14 Dywizjonem Artylerii Samobieżnej, ponadto z III Podkarpacką Brygadą Obrony Terytorialnej.

    Uczniowie już w trakcie nauki zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne każdemu żołnierzowi. Szkolenie z zakresu przygotowania wojskowego odbywa się  w formie zajęć teoretycznych i praktycznych:

    • w części teoretycznej program realizowany będzie przez szkołę;
    • w części praktycznej przez patronacką jednostkę wojskową;

    i zakończone będzie obozem szkoleniowym.

    OPW to nie tylko chęć zdobywania wysokiej sprawności fizycznej, którą można osiągnąć jedynie poprzez regularny trening, ale również umiejętność poruszania się w terenie, współdziałania w grupie, posługiwania się różnymi typami broni, pokonywania przeszkód. Uczniowie klasy OPW  uczestniczą w licznych zawodach: zarówno  sportowych jak i z zakresu obronności. Na zajęciach wychowania fizycznego dodatkowo realizują treści z zakresu sztuk walki i pokonywania sprawnościowego toru przeszkód.

    W szkole znajduje się odpowiednia baza dydaktyczna oraz wyposażenie np.:

    nowoczesna strzelnica multimedialna;

    - hala sportowa;

    - siłownia.

    W wyniku realizacji programu szkolenia uczniowie poznają:

    - wiedzę o podstawowych uwarunkowaniach służby wojskowej;

    - wybrane zagadnienia regulaminów ogólnych;

    - musztrę;

    - ceremoniał wojskowy;

    - podstawy wychowania wojskowego;

    - podstawy szkolenia bojowego i strzeleckiego;

    - zasady rozpoznania wojskowego;

    - podstawy szkolenia inżynieryjno-saperskiego.

    Korzyści dla Ciebie:

    • uczniowie OPW dzięki dotacjom z MON  otrzymają bezpłatnie umundurowanie;
    • uczniowie OPW mogą  liczyć na ułatwienia w rekrutacji do służby wojskowej;
    • uczniowie OPW będą uprawnieni do odbycia skróconej służby przygotowawczej;
    • uczniowie, którzy odbędą służbę przygotowawczą i złożą przysięgę, staną się żołnierzami rezerwy;
    • uzyskają preferencje w trakcie naboru do Wojsk Obrony Terytorialnej oraz innych rodzajów służby wojskowej;
    • zostaną przyjęci  na akademie wojskowe na preferencyjnych warunkach (dodatkowe punkty podczas rozmów rekrutacyjnych – ujęte w uchwałach wszystkich akademii wojskowych);
    • mają możliwość udziału w programie Legii Akademickiej w czasie trwania studiów wyższych z zaliczeniem teoretycznej części szkoleniowej jako absolwent CWKM;
    • mają możliwość stałych konsultacji (już w toku realizacji programu) przedstawicieli Terenowych Organów Administracji Wojskowej w zakresie możliwości przyjęcia do służby  wojskowej oraz wskazywania możliwości podjęcia służby adekwatnych do potrzeb Sił Zbrojnych i uwarunkowań kandydata.

    Przedmioty uzupełniające:

    - podstawy szkolenia wojskowego;
    - edukacja obywatelska.

    Przedmioty rozszerzone:

    - geografia;

    - informatyka.

    Przedmioty punktowane:

    - język polski;

    - matematyka;

    - geografia;

    - informatyka.

    Języki obce:

    - j. angielski - obowiązkowy;

    - j. niemiecki lub j. rosyjski*

    * w przypadku wyboru j. niemieckiego i j. rosyjskiego decyduje większość klasy.

    Po ukończeniu OPW i zdaniu matury uczeń może:

    - aplikować do wyższych szkół Oficerskich;

    - aplikować do postępowania rekrutacyjnego do  pracy w służbach wojskowych;

    - mieć gwarancję stabilnego  zatrudnienia  i dobrych zarobków.

    UWAGA!

    - Liczba uczniów w klasie nie może przekraczać  30 osób;

    Obowiązuje krótszy termin rekrutacji;