•  

     


    magazynier - logistyk

     

    Magazynier-logistyk jest jednym z zawodów, które są najbardziej pożądane na obecnym rynku pracy.Magazynier-logistyk jest to osoba, która organizuje pracę i odpowiada za funkcjonowanie magazynu.

    Nauka trwa 3 lata i obejmuje kształcenie ogólne oraz kształcenia zawodowe.

     

    Kwalifikacje: SPL. 01. Obsługa magazynów

    Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie magazynier – logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań:

    • przyjmowania i wydawania towarów z magazynu
    • przechowywania towarów
    • ponoszenia odpowiedzialności za towar zgromadzony w magazynie
    • prowadzenie dokumentacji magazynowej

     

    Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych absolwent zostanie przeszkolony w zakresie:

    • Bezpieczeństwa i higieny pracy.
    • Podejmowania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
    • Język obcy ukierunkowany zawodowo.
    • Kompetencje personalne i społeczne.

     

    Możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji:

    Absolwent szkoły po potwierdzeniu kwalifikacji SPL.01. Obsługa magazynów może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik logistyk po potwierdzeniu kwalifikacji SPL.04. Organizacja transportu oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.

    Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie magazynier-logistyk uzyskuje kwalifikacje:

    • AU.22. Obsługa magazynów.

    Uczeń może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik logistyk po zdaniu egzaminu z dodatkowej kwalifikacji:

    • AU.32. Organizacja transportu.

     

    Kształcenie praktyczne:

    Zajęcia praktyczne będą odbywały się w zakładach pracy.

     

    Możliwości zatrudnienia po uzyskaniu kwalifikacji:

    • firmy logistyczne, produkcyjne, posiadające różne typy magazynów
    • sklepy, hurtownie, firmy handlowe różnych branż
    • firmy produkcyjne, handlowe i usługowe
    • centra logistyczne
    • centra dystrybucyjne
    • prowadzenie własnej działalności gospodarczej – własne firmy handlowe

     

    Do zadań magazyniera – logistyka należy:

    • kontrola jakości i ilości towaru przyjmowanego i wydawanego
    • rozmieszczanie towarów w magazynie, dokonywanie na bieżąco inwentaryzacji towaru
    • dbanie o towar, który znajduje się pod opieką i ochrona go przed pożarem, kradzieżą, zalaniem, szkodnikami, zepsuciem i zniszczeniem
    • planowanie terminów przechowywania, np. materiałów, artykułów i utrzymanie porządku w pomieszczeniach magazynowych