• Magazynier-logistyk jest jednym z zawodów, które są najbardziej pożądane na obecnym rynku pracy.
     

    Magazynier-logistyk to osoba, która organizuje pracę i odpowiada za funkcjonowanie magazynu.

    Nauka trwa 3 lata i obejmuje kształcenie ogólne oraz kształcenia zawodowe.

    Absolwent w zawodzie magazynier-logistyk jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

    1. Przyjmowania i wydawania towarów z magazynu.
    2. Przechowywania towarów.
    3. Ponoszenia odpowiedzialności za towar zgromadzony w magazynie.
    4. Prowadzenia dokumentacji magazynowej.

    Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych absolwent zostanie przeszkolony w zakresie:

    1. Bezpieczeństwa i higieny pracy.
    2. Podejmowania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
    3. Język obcy ukierunkowany zawodowo.
    4. Kompetencje personalne i społeczne.

    Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie magazynier-logistyk uzyskuje kwalifikacje:

    • AU.22. Obsługa magazynów.

    Uczeń może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik logistyk po zdaniu egzaminu z dodatkowej kwalifikacji:

    • AU.32. Organizacja transportu.

    Kształcenie praktyczne: 
    zajęcia praktyczne będą odbywały się w zakładach pracy.

    Możliwości zatrudnienia po uzyskaniu kwalifikacji:
    ·         firmy logistyczne, produkcyjne, posiadajace różne typy magazynów,
    ·         sklepy, hurtownie, firmy handlowe różnych branż,
    ·         centra logistyczne,
    ·         prowadzenie własnej działalności gospodarczej- własne firmy handlowe.

     Czym się zajmuje magazynier-logistyk?

    • przyjmuje i wydaje towary z magazynu oraz je przechowuje,
    • prowadzi dokumentację magazynową przy użyciu programów komputerowych lub metodami tradycyjnymi,
    • układa przyjęte towary w magazynie, zabezpiecza je przed zepsuciem, zniszczeniem i kradzieżą,
    • oznakowuje składowane towary,
    • przestrzega terminów ważności i trwałości towarów oraz terminów zwrotu opakowań,
    • dba o porządek i czystość w magazynie,
    • bierze udział w inwentaryzacjach,
    • przyjmuje reklamacje wadliwych towarów,
    • ponosi odpowiedzialność materialną za powierzone mu towary i środki,
    • nadzoruje pracę osób zatrudnionych w magazynie,
    • monitoruje zasoby magazynowe.