• ​​​​​​​​​​​​​


    TECHNIK INFORMATYK – INNOWACJA GRAFIKA KOPUTEROWA


                    W procesie kształcenia zawodowego ważne jest integrowanie i korelowanie kształcenia ogólnego i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie kształcenia ogólnego, z uwzględnieniem niższych etapów edukacyjnych. Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej powiązanej z wiedzą zawodową przyczyni się do podniesienia poziomu umiejętności zawodowych absolwentów,
    a tym samym zapewni im możliwość sprostania wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy.

     

    Technik informatyk potwierdzając kwalifikacje wchodzące w skład zawodu uzyskuje wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy w trzech obszarach branży informatycznej.

    I. Planuje konfiguracje, dobiera podzespoły i montuje z nich komputery. Nadzoruje organizacją pracy podczas montażu. Przygotowuje do pracy systemy komputerowe z oprogramowaniem systemowym i narzędziowym. Przygotowuje i konfiguruje urządzenia peryferyjne. Doradza klientowi w zakresie konfiguracji i modernizacji systemów komputerowych i urządzeń peryferyjnych. Odpowiada za konserwacje urządzeń techniki komputerowej w czasie ich okresu użytkowania. Zabezpiecza, rekonfiguruje i utrzymuje w optymalnej wydajności systemy operacyjne. Wykonuje zadania serwisowe polegające na diagnozowaniu i usuwaniu usterek komputera, urządzeń mobilnych i peryferyjnych oraz systemu operacyjnego. Monitoruje pracę systemów komputerowych. Wycenia i kosztorysuje konfiguracje systemów komputerowych oraz ich konserwacje i naprawy. Dba o aspekty ekologiczne na stanowisku pracy (recycling) oraz o bezpieczeństwo i higienę pracy. Potrafi zorganizować i prowadzić sklep komputerowy i serwis.

     

    II. Dobiera urządzenia sieciowe, serwery, medium transmisyjne oraz oprogramowanie systemowe i narzędziowe do pracy w sieci lokalnej. Montuje okablowanie strukturalne lokalnej sieci komputerowej według projektu. Instaluje i konfiguruje urządzenia sieciowe i sieciowe systemy operacyjne. Odpowiada za właściwe działanie lokalnej sieci komputerowej. Wykonuje modernizację lokalnej sieci komputerowej. Administruje zasobami i użytkownikami lokalnej sieci komputerowej. Podłącza sieć lokalną do Internetu i zabezpiecza przepływ danych w sieci. Nadzoruje politykę bezpieczeństwa danych osobowych w postaci elektronicznej. Diagnozuje i naprawia awarie występujące w lokalnej sieci komputerowej. Organizuje pracę podczas montażu sieci i jej naprawy przestrzegając zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Nadzoruje procesami montażu i naprawy lokalnej sieci komputerowej. Jest przygotowany do prowadzenia działalności usługowej dotyczącej lokalnej sieci komputerowej.

     

    III. Programujeproste aplikacje desktopowe imobilne. Projektuje i wykonuje strony internetowe, sklepy internetowe i systemy zarządzania treścią. Buduje dynamiczne witryny wykorzystujące internetowe bazy danych i usługi zdalnych serwerów. Tworzy aplikacje, skrypty i aplety wykonywane po stronie klienta oraz serwera. Administruje aplikacjami i witrynami internetowymi. Projektuje i tworzy bazy danych. Doradza klientowi w oprawie graficznej i strukturze budowanej strony. Tworzy i obrabia grafikę, dźwięk i filmy na potrzeby stron internetowych. Zabezpiecza strony internetowe oraz bazy danych. Monitoruje i testuje witryny i aplikacje internetowe. Konfiguruje i naprawia lokalne i internetowe bazy danych. Nadzoruje prace projektowe i wykonawcze dotyczące aplikacji internetowych i baz danych. Prowadzi działalność gospodarczą usługową w zakresie baz danych i aplikacji desktopowych, internetowych oraz mobilnych.

     

    Na innowacji grafika komputerowa zajmujemy się szeroko pojętą grafiką oraz przygotowywaniem materiałów do drukowania cyfrowego z uwzględnieniem druku 3D. Obsługuje różnego rodzaju programy graficzne przeznaczone do obróbki i projektowania grafiki wektorowej, bitmapowej, modelowania 3D oraz typowe programy do tworzenia publikacji. Z dostarczonych materiałów w postaci tekstu, wykresów, fotografii, tabel wykonuje za pomocą sprzętu komputerowego obróbkę materiałów graficznych, korektę kolorów, formatowanie oraz rozmieszczenie tekstu i grafiki.

     

    Zajęcia prowadzone przez wykwalifikowanych nauczycieli, którzy indywidualnie
    i z zaangażowaniem traktują każdego ucznia. Nauczysz się obsługi programów takich jak Photoshop, Illustrator, InDesign i innych z pakietu Adobe oraz tworzyć m.in. :

    • logotypy,
    • wizytówki, ulotki, plakaty, kartki,
    • magazyny, papiery firmowe, katalogi, menu restauracji,
    • grafiki social media (banery, tła, posty),
    • chmury tekstowe i infografiki.

     

    Dodatkowe zajęcia:

    • z grafiki komputerowej i tworzenia gier

     

    Przedmioty uwzględniane w rekrutacji:

    • j. polski
    • matematyka,
    • j. obcy,
    • informatyka

     

    Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

    • geografia lub matematyka
    • j. obcy do wyboru (j. angielski, j. niemiecki)

     

    Absolwent szkoły w zawodzie technik informatykjest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

    • montowania oraz eksploatacji systemów komputerowych i urządzeń peryferyjnych;
    • wykonywania i eksploatacji lokalnych sieci komputerowych;
    • projektowania, tworzenia, administracji i użytkowania baz danych;
    • programowania aplikacji desktopowych, internetowych oraz mobilnych;
    • projektowania, tworzenia i administracji stronami WWW i systemami zarządzania treścią.