•  


    Rolnik

     

    Rolnik to jeden z najbardziej tradycyjnych zawodów w Polsce. Jego praca polega na prowadzeniu uprawy roślin, z których pozyskiwane są produkty spożywcze lub surowce, służące do ich wytwarzania. Wielokrotnie rolnik zajmuje się także przetwórstwem pozyskanych roślin we własnym zakresie. Praca rolnika skupia się przede wszystkim wokół zapewnienia odpowiednich warunków dla uprawy poszczególnych gatunków roślin i ciągłym nadzorowaniu ich poprawnego wzrostu.

    Absolwent naszej szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie rolnik jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji ROL.04.

    Prowadzenie produkcji rolniczej:

    • prowadzi produkcję rolniczą;
    • prowadzi produkcję roślinną;
    • prowadzi produkcję zwierzęcą;
    • obsługuje środki techniczne stosowane w rolnictwie.

               

    Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie rolnik jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

    • wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej;
    • prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej
     i zwierzęcej;
    • prowadzenia sprzedaży produktów rolniczych i zwierząt gospodarskich.

     

    Kwalifikacja:ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej.

    Uczeń  kształcący się w zawodzie rolnik po potwierdzeniu kwalifikacji ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej otrzyma świadectwo i kwalifikacje niezbędne do korzystania ze środków UE.

     

    Rolnik znajdzie zatrudnienie w:

    • rolniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych;
    • prowadzić indywidualne gospodarstwo rolne, gospodarstwo nastawione na produkcję żywności ekologicznej oraz gospodarstwo agroturystyczne;
    • prowadzić działalność z zakresu organizacji przetwórstwa spożywczego w gospodarstwie rolnym, produkcji ogrodniczej, drobiarstwa i hodowli zwierząt.

     Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie rolnik po potwierdzeniu kwalifikacji ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczejmoże uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik rolnik po potwierdzeniu kwalifikacji ROL.10. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego albo dyplom zawodowy w zawodzie technik agrobiznesu, po potwierdzeniu kwalifikacji ROL.05.Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.

    Dodatkowe umiejętności zawodowe

    Przygotowanie do kierowania pojazdem samochodowym w zakresie kategorii B

    Po realizacji kształcenia w zakresie umiejętności przygotowanie do kierowania pojazdem samochodowym w zakresie kategorii B uczeń powinien być przygotowany do:

    • stosowania przepisów prawa dotyczących ruchu drogowego w zakresie prawa jazdy kategorii B;
    • prowadzenia i obsługi pojazdu samochodowego;
    • przystąpienia do egzaminu państwowego na prawo jazdy kategorii B.

     

    Możliwości podnoszenia kwalifikacji w zawodzie

    Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie rolnik po potwierdzeniu kwalifikacji ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik rolnik po potwierdzeniu kwalifikacji ROL.10. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego albo dyplom zawodowy w zawodzie technik agrobiznesu, po potwierdzeniu kwalifikacji ROL.05. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.