• ROLNIK

    kwalifikacje zawodowe:

    symbol cyfrowy zawodu: 613003

    Absolwent naszej szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie rolnik jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej:

    1) wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej;

    2) wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji zwierzęcej;

    3) prowadzenia i obsługiwania pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej;

    4) prowadzenia sprzedaży zwierząt i produktów rolnych.

    Dodatkowe umiejętności zawodowe

    Przygotowanie do kierowania pojazdem samochodowym w zakresie kategorii B

    Po realizacji kształcenia w zakresie umiejętności przygotowanie do kierowania pojazdem samochodowym w zakresie kategorii B uczeń powinien być przygotowany do:
    1) stosowania przepisów prawa dotyczących ruchu drogowego w zakresie prawa jazdy kategorii B;
    2) prowadzenia i obsługi pojazdu samochodowego;
    3) przystąpienia do egzaminu państwowego na prawo jazdy kategorii B.

    Możliwości podnoszenia kwalifikacji w zawodzie

    Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie rolnik po potwierdzeniu kwalifikacji ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik rolnik po potwierdzeniu kwalifikacji ROL.10. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego albo dyplom zawodowy w zawodzie technik agrobiznesu, po potwierdzeniu kwalifikacji ROL.05. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.