• HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI
    W ROKU SZKOLNYM 2022/2023


    1.
    14 września 2022 r.
    Zebranie z rodzicami, zapoznanie rodziców z wymaganiami edukacyjnymi z poszczególnych przedmiotów, kryteriami oceniania na poszczególne oceny i możliwościami uzyskania oceny wyższej od proponowanej na koniec okresu klasyfikacyjnego z zajęć edukacyjnych i zachowania oraz sposobami sprawdzania osiągnięć edukacyjnych, oraz dokumentami obowiązującymi w szkole: Statutem Szkoły, Procedurami, Regulaminami, wybory do Rad Oddziałowych (Trójki klasowe). Spotkanie z rodzicami uczniów klas IV – poinformowanie o zasadach organizacji matury w 2023 r.


    2.
    23 listopada 2022 r.
    Przekazanie informacji o osiągnięciach edukacyjnych, ocenach zachowania, sprawy bieżące – forma dzień otwarty


    3.
    12 stycznia 2023 r.
    Spotkanie podsumowujące wyniki nauczania i zachowanie w I semestrze 2022/2023


    4.
    26 kwietnia 2023 r.
    Przekazanie informacji o osiągnięciach edukacyjnych, ocenach zachowania, sprawy bieżące – forma dzień otwarty


    Rodzice mogą kontaktować się z nauczycielami w ramach tzw. godzin dostępności według harmonogramu dostępnego na stronie internetowej – Godziny dostępności oraz na tablicy ogłoszeń w szkole.


    Spotkania z rodzicami uczniów pochodzenia ukraińskiego, którzy nie mogą uczestniczyć w spotkaniach stacjonarnych odbywać się będą w formie online poprzez Viber. Terminy tych spotkań wychowawca ustala z rodzicami – korzysta z pomocy pani Olesi Kardash.