• Historia szkoły

    • 1 X 1944 – przejęcie przez państwo majątku hr. Włodzimierza Dzieduszyckiego, składającego się z zespołu pałacowo–parkowego, budynków administracyjnych, zabudowań gospodarczych i gruntów ornych o pow. 184 ha,

     16 VI 1947 – przeprowadzenie pierwszego egzaminu wstępnego do Gimnazjum Rolniczo – Mechanicznego. Dyrektorem zostaje Jan Gregorowicz,

     1 IX 1949 – rozpoczęcie działalności 4 – letniego Państwowego Liceum Rolniczego, funkcję dyrektora obejmuje Stanisław Nowak – Garstka. Gospodarstwo szkolne otrzymuje pierwszy traktor “Stock”,

     IX 1952 – kolejna organizacja szkoły, w miejsce Liceum wprowadzono Państwowe Technikum Rolnicze, którego dyrektorem mianowano mgr inż. Felicjana Dzierżanowskiego,

     V 1953 – odbył się pierwszy w dziejach szkoły egzamin dojrzałości, do którego przystąpiło 71 abiturientów,

     1955 – przeprowadzona zostaje elektryfikacja szkoły i internat,

     IX 1958 – kierownictwo obejmuje mgr inż. Henryk Sagan,

     1965 – 1967 – budowa nowego obiektu szkoły z 14 klasopracowniami, pomieszczeniami administracyjnymi i zapleczem gospodarczym,

     XI 1967 – otwarcie nowego budynku szkoły, wręczenie szkole ufundowanego przez Komitet Rodzicielski sztandaru,

     1967 – 1970 – budowa internatu szkoły,

     IX 1971 – powstanie 3–letniego Technikum Hodowlanego na podbudowie ZSR,

     1 IX 1972 – nowym dyrektorem zostaje mgr inż. Alojzy Dul,

     1 IX 1972 – powołanie Technikum Rolniczego dla pracujących,

     3 I 1976 – zarządzeniem Wojewody Przemyskiego powołano Zespół Szkół Rolniczych,

     I 1976 – 28 pierwszych absolwentów ukończyło 3 – letni Wydział Zaoczny Technikum Rolniczego,

     IX 1977 – utworzenie 5 – letniego Technikum Hodowlanego i 2 – letniej Zasadniczej Szkoły Mechanizacji Rolnictwa,

     1 IX 1981 – funkcję dyrektora obejmuje inż. Jerzy Daraż,

     14 XII 1981 – 4 I 1982 – przerwano naukę z powodu stanu wojennego w PRL, który został wprowadzony dekretem z dnia 13 XII 1981r.,

     IX 1983 – wraz ze zmianą programu nauczania przedłużono do trzech lat naukę w Zasadniczej Szkole Mechanizacji Rolnictwa,

     18 V 1986 – nadanie Zespołowi Szkół Rolniczych imienia polityka, męża stanu, premiera II Rzeczypospolitej, przywódcy polskich chłopów Wincentego Witosa. Uroczystość ta zbiegła się z obchodami 90–lecia ruchu ludowego,

     1 IX 1986 -obowiązki dyrektora obejmuje mgr inż. Antoni Zardzewiały,

     10 IV 1987 – Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie w uznaniu zasług dla rozwoju województwa rzeszowskiego nadało szkole odznakę “Zasłużony dla województwa rzeszowskiego”,

     1 IX 1990 – wprowadzenie nauki religii do szkoły,

     12 – 13 IV 1991 – szkoła gospodarzem Okręgowych Eliminacji XV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych,

     1 IX 1991 – wprowadzenie 6 – stopniowej skali ocen (celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, mierny, niedostateczny),

     31 X 1991 – po raz pierwszy dzień ten obchodzony jest jako Święto Szkoły (w rocznicę śmierci Wincentego Witosa),

     23 – 25 III 1992 – odbyły się w naszej szkole Pierwsze Młodzieżowe Rekolekcje Wielkopostne,

     1 IX 1992 – w wyniku konkursu stanowisko objął mgr inż. Ryszard Zarychta,

     1 IX 1992 – otwarto pierwszą klasę Liceum Ekonomicznego o specjalności rachunkowość i rynek rolny, utworzono dwie pracownie komputerowe wyposażone w komputery i sieć typu Novel,

     1 IX 1993 – otwarto Technikum Rolnicze o specjalności podstawy agrobiznesu,

     VI 1996 – pierwszych 39 abiturientów Liceum Ekonomicznego zdało egzamin dojrzałości i opuściło mury naszej szkoły,

     XII 1996 – mgr inż. Ryszard Zarychta przechodzi na stanowisko dyrektora WBC o/Jarosław, p.o. Dyrektora zostaje mgr Maria Laska,

     1 IX 1997 – utworzenie 5–letniego Liceum Agrobiznesu,

     4 – 5 X 1997 – obchody Jubileuszu 50–lecia Szkoły Rolniczej w Zarzeczu,

     1 IX 1998 – dyrektorem szkoły zostaje mgr inż. Helena Sikora,

     1 IX 1999 – utworzenie 5–letniego Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego,

     1 IX 1999 – utworzenie Liceum Technicznego

     1 IX 2000 – dyrektorem Szkoły zostaje mgr Maciej Petynia

     1 IX 2002 – powołanie Liceum Ogólnokształcącego

     1 IX 2003 – otwarcie świetlicy internetowej

     1 XI 2003 – oddanie części budynku internatu na potrzeby dydaktyczne

     VII 2004 – z funkcji dyr. szkoły rezygnuje mgr Maciej Petynia

     3 VIII 2004 – p.o. Dyrektora zostaje mgr inż. Stanisław Niemczak

     14 X 2004 – odbywa się konkurs na stanowisko Dyr. ZSR w Zarzeczu, w wyniku którego od dnia 2 XI 2004r. dyrektorem szkoły zostaje mgr Bogumiła Konieczna,

     1 IX 2009 – w wyniku konkursu stanowisko dyrektora szkoły objął mgr inż. Bogusław Bąk.

     1 IX 2010 – Utworzenie Liceum Ogólnokształcącego z innowacją pedagogiczną edukacja policyjna

     1 IX 2010 – Powstanie multimedialnej pracowni języków obcych.

     1 X 2010 – Remont stołówki internatu i wyposażenie pokoi w nowe meble.

     1 X 2011 – Odnowienie elewacji i wykonanie kolorystyki ścian budynku internatu i stołówki.

     4 XI 2011 – Uroczyste obchody Święta Szkoły powiązane z 25 rocznicą nadania imienia patrona W. Witosa, oraz 64 rocznicą istnienia szkoły.

     1 XI 2016 – Zmiana nazwy szkoły na Zespół Szkół im. Wincentego Witosa

     30 IV 2017 – Jubileusz 70 - lecia Szkoły

     1 IX 2018 – Gmina Zarzecze przejmuje od Starostwa Powiatowego w Przeworsku obowiązki Organu Prowadzacego Zespół Szkół im. W. Witosa w Zarzeczu

     1 X 2021 – W wyniku konkursu stanowisko dyrektora szkoły obejmuje mgr Beata Klisz