• 18 KWIETNIA 2023 r. WIOSNA W OBIEKTYWIE

     • Regulamin w pliku: Regulamin_konkursu_wiosna_w_obiektywie_2023..docx

       

      REGULAMIN I KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

      WIOSNA W OBIEKTYWIE

      ORGANIZOWANEGO
      PRZEZ ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. WINCENTEGO WITOSA W ZARZECZU

      ORAZ WSPÓŁORGANIZATORÓW

      CENTRUM KULTURY W ZARZECZU

      MUZEUM DZIEDUSZYCKICH W ZARZECZU ODDZIAŁ MUZEUM W JAROSŁAWIU KAMIENICA ORSETTICH

      POD HORNOROWYM PATRONATEM ZWIĄZKU RODOWEGO DZIEDUSZYCKICH HERBU SAS

       

      §1

      POSTANOWIENIA OGÓLNE

      1. Niniejszy regulamin, dalej zwany Regulaminem, określa warunki, na jakich odbywa się̨ I Konkurs Fotograficzny Wiosna w obiektywie, zwany dalej Konkursem.

      2. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz uczniów Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu.

      3. Organizatorem Konkursu Fotograficznego Wiosna w obiektywie jest ZespółSzkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu.

      3. Osobami odpowiedzialnymi po stronie Organizatora za organizację Konkursu są nauczyciele Dorota Winiarz, Beata Stepaniak, Lidia Mach-Florek

      4. Uczestnik albo przedstawiciel ustawowy Uczestnika, wysyłając Zgłoszenie na warunkach określonych w Regulaminie, potwierdza, że zapoznał się̨ z treścią̨ Regulaminu i go akceptuje.

       

      § 2.

      CELE KONKURSU

       

      1. Głównym celem jest rozpowszechnianie wśródmłodzieży fotografii jako środka

      wyrazu artystycznego.

      1. Popularyzowanie walorów przyrodniczych Polski.
      2. Rozbudzanie wśródmłodzieży zainteresowania przyrodą własnego regionu.
      3. Zwrócenie uwagi na pięknootaczającej nas przyrody oraz jej ochrony.
      4. Dostrzeganie niezwykłych detali otaczającegoświata, ludzi i zwierząt.
      5. Popularyzowanie działań́ artystycznych.
      6. Rozwijanie i kształtowanie wrażliwości estetycznej młodzieży.
      1. Rozwijanie zainteresowań́ młodzieży.
      2. Pobudzanie młodzieży do kreatywności i oryginalności.
      3. Prezentacja talentów szerszemu gronu odbiorców.
      4. Upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki.
      5. Rozwójzainteresowań́ i umiejętności fotograficznych.
      6. Rozwój kompetencji młodzieży z zakresu fotografii oraz nowoczesnych technologii cyfrowych i informatycznych.

      § 3

      TEMAT KONKURSU

      Tematem Konkursu jest budzącąsię̨ na wiosnę̨ polska przyroda.

      § 4

      ZASADY KONKURSU

       

      1. Do Konkursu mogą̨ być́ zgłoszone jedynie fotografiezgodne z tematyką Konkursu wykonane przez Uczestnika na terytorium Polski.
      2. Osoby niepełnoletnie mogą̨ wziąć́ udział w Konkursie za pisemną zgoda przedstawiciela ustawowego Uczestnika.
      3. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
      4. Każdy Uczestnik możezgłosić́ do Konkursu maksymalnie 2 prace
      5. Nie dopuszcza się̨ zgłoszeń́ zbiorowych.
      6. Wykluczone są̨ z udziału w Konkursie, a zgłoszone nie podlegają̨ ocenie prace:
      1. wykonane wspólnie z inną osobą (współtwórcą);
      2. zgłoszone do udziału w innym konkursie;
      3. opatrzone naniesionymi w wyniku cyfrowej obróbki elementami dodatkowymi (litery, cyfry, w tym data, podpis);
      4. stanowiącefotomontaż̇ polegający na łączeniuelementów fotografii pochodzących z rożnychplików lub dokonywania zmian oryginalnej kompozycji fotografii (z wyjątkiem kadrowania);
      5. których charakter lub treść́ wskazuje na naruszenie zasad dobrych obyczajów lub dóbr osobistych osób trzecich;
      6. niezgodne z tematyką Konkursu.
      1. Dopuszcza się̨ fotografie poddane delikatnej modyfikacji polegającej na korekcie kontrastu, nasycenia, ostrości, barw. Fotografie noszącej znamiona wyraźnej modyfikacji i ingerencji fizycznej bądź́ elektronicznej nie będą̨ podlegały ocenie.
      2. Prace należydostarczyć w formacie nie mniejszym niż 21x30 cm, (plik w formie cyfrowej w formacie jpg nie mniejszym niż 2 MB należy wysłać na adres mailowy: wiosnawobiektywie2023@gmail.com)
      3. Prace należywysyłaćlub dostarczyć do siedziby szkoły z kartą zgłoszenia uczestnika, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Prace nadesłane bez formularza nie będą̨ podlegały ocenie.
      4. Prace naruszające postanowienia Regulaminu lub niezgodne z jego tematyką nie będą̨ brane pod uwagę̨ w Konkursie.
      5. Chcącwziąć udział w Konkursie, każdy Uczestnik winien załączyć do zgłoszenia podpisane przez niego lub przedstawiciela ustawowego oświadczeniastanowiącezałącznik nr 2 i 3zawierające:
       1. zgodę̨ na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z Konkursem oraz wystawą pokonkursową;
       2. dotyczące posiadania autorskich praw majątkowych i osobistych do fotografii.
      6. Wszystkie niezbędneoświadczenia powinny zostać podpisane własnoręcznie przez Uczestnika lub jego przedstawiciela ustawowego i przesłane razem z fotografiami konkursowymi. Fotografie bez oświadczeń́ nie będą̨ oceniane.

      § 5

       JURY I SPOSÓB OCENY

      1. Organizator powołuje Jury Konkursu, zwane dalej Jury, składającesię̨ z co najmniej

      trzech osóbw tym co najmniej jeden ekspert w dziedzinie fotografii.

      1. Jury wybiera ze swojego składu Przewodniczącego Jury.
      2. Zadaniem Jury jest nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu oraz wyłonienie Laureatów.
      3. Wszystkie fotografie nadesłane do Konkursu podlegają̨ ocenie Jury, za wyjątkiempodlegających wykluczeniu zgodnie z powyższymi zasadami.
      4. Jury dokona oceny fotografii biorąc pod uwagę̨ technikę̨ ich wykonania, oryginalność́, kreatywność́ oraz zgodność z tematyką Konkursu.
      5. Jury Konkursu przyznaje 1, 2 i 3 miejsce, wkażdej kategorii wiekowej, tj. z grupy uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz z grupy uczniówszkół ponadpodstawowych oraz wyróżnienia
      6. Decyzje podjęte przez Jury są̨ ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich

      uczestników konkursu.

       

      § 6

      TERMINY

      1. Prace konkursowe należyskładać́ w okresie od 17kwietnia 2023 r. do 10maja 2023 r.

      2. Fotografie nadesłane po terminie nie będą̨ oceniane.

      4.Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi15maja 2023 r. Laureaci zostaną̨ poinformowani o wynikach Konkursu telefonicznie lub drogą elektroniczną. Lista

      Laureatów i osóbwyróżnionych zostanie również̇ opublikowana na stronie internetowej Organizatora oraz w lokalnych mediach.

      1. O terminie uroczystego wręczenia nagród osoby nagrodzone oraz ich szkolniopiekunowiezostaną̨ poinformowani pocztą elektroniczną.
      2. Nagrodzone i najciekawsze fotografie konkursowe zostaną̨ zaprezentowane podczas wystawy pokonkursowej w siedzibie Organizatora oraz w Centrum Kultury w Zarzeczu

      § 7.

      NAGRODY

      1Dla laureatów Konkursu oraz wyróżnionych przewidziane są̨ nagrody rzeczowe oraz dyplomy:

      1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk laureatów Konkursu oraz umieszczenie tych informacji w materiałach promujących Organizatora jako szkołę̨ oraz w prasie, mediach i Internecie.

       

      § 8

      PRAWA AUTORSKIE I UDZIELENIE LICENCJI

      1. Uczestnik lub przedstawiciel ustawowy oświadcza, że jest jedynym twórcą fotografii orazżeprzysługują̨ mu autorskie prawa osobiste i wyłączne, nieograniczone majątkowe prawa autorskie w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, ze zm.) do fotografii.
      2. Uczestnik oświadcza, że:
      1. możerozporządzać́ prawami autorskimi do fotografii w zakresie niezbędnym do

      udziału w Konkursie i udzielenia licencji Organizatorowi;

      1. zgłoszone fotografie nie są̨ obciążoneżadnymi roszczeniami i innymi prawami osób trzecich;
      2. fotografie nie są opracowaniem, przeróbką lub adaptacją cudzej fotografii;

      3. Z chwilą zgłoszenia fotografii do udziału w Konkursie, Uczestnik udziela nieodpłatnie Organizatorowi niewyłącznej licencji do korzystania ze zdjęcia przez czas oznaczony 24 miesięcy od dnia rozstrzygnięcia Konkursu na następujących polach eksploatacji:

       • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu poprzez wielokrotne wprowadzanie do pamięci komputera, utrwalanie techniką cyfrową;
       • w zakresie rozpowszechniania utworu poprzez nieodpłatne publiczne jego udostępnianie w taki sposób, aby każdymógłmieć́ do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, poprzez publiczne wystawianie na wystawach i wernisażach, publiczne wyświetlanie w ramach strony internetowej, portali społecznościowych za pomocą̨ sieci Internet, publikowanie w prasie, wykorzystanie w materiałach reklamowych i promocyjnych Organizatora.

      4. Wzóroświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

      § 9

      DANE OSOBOWE

      1. Organizator będzie zbierał następujące dane:
       1. Uczestnikówimię̨ i nazwisko, datę̨ urodzenia, adres zamieszkania, numer telefonu, adres poczty elektronicznej;
       2. Uczestników, reprezentowanych przez przedstawicieli ustawowych imię̨ i nazwisko Uczestnika i przedstawiciela ustawowego, datę̨ urodzenia Uczestnika i przedstawiciela ustawowego, adres zamieszkania przedstawiciela ustawowego, numer telefonu przedstawiciela ustawowego lub Uczestnika adres poczty elektronicznej przedstawiciela ustawowego lub Uczestnika;
       3. Opiekunów szkolnych: imię̨ i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu.
      2. Administratorem danych osobowych zbieranych w ramach Konkursu jest Dyrektor Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu

      Przetwarzanie danych osobowych odbywać́ się̨ będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnerozporządzenie o ochronie danych).

      1. Dane osobowe Uczestników, przedstawicieli ustawowych i opiekunów szkolnych Uczestnikówbędą̨ przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu i ogłoszenia wyników w związku z wykonywaniem postanowień́ Regulaminu, a w szczególności w celu komunikacji z Laureatami i wyróżnionymi osobami oraz odbioru nagród.
      2. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże w przypadku, gdy Uczestnik/przedstawiciel ustawowy Uczestnika odmówi podania danych lub odmówi zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb realizacji Konkursu, Zgłoszenie nie bierze udziału w Konkursie i podlega zniszczeniu.
      3. Uczestnik zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania (także w mediach) o wynikach Konkursu.
      4. Dane Uczestników i przedstawicieli ustawowych Uczestników nie będą̨ udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiemprzypadków przewidzianych przepisami prawa.
      5. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń́ oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić́ stopień́ bezpieczeństwaodpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrążenia oraz charakteru, zakresu, celu, kontekstu przetwarzania oraz ryzyku naruszenia praw i wolnościosób fizycznych o rożnymprawdopodobieństwiewystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególnościuwzględnia ryzyko wiążącesię̨ z przetwarzaniem danych wynikające z:
       1. przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia;
       2. utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych;
       3. nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

       

       

      ZAŁĄCZNIK nr 1 do Regulaminu I Konkursu Fotograficznego WIOSNA W OBIEKTYWIE organizowanego przez Zespół Szkół im. W. Witosa w Zarzeczu

       

      FORMULARZ REJESTRACYJNY

      I Konkursu Fotograficznego WIOSNA W OBIEKTYWIE organizowanego przez Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu
       

      Imię Uczestnika

       

      Nazwisko Uczestnika

       

      Kategoria

       

      Klasa

       

      Nazwa szkoły

       

      Adres e-mail Uczestnika

       

      Telefon Uczestnika

       

      Imię i nazwisko

      Przedstawiciela Ustawowego Uczestnika

       

      Szkolny Opiekun

       

      Adres e-mail Szkolnego Opiekuna

       

      Telefon Szkolnego Opiekuna

       

      Ilość nadesłanych fotografii

       

      page9image1263689680

      L.p.

      Tytuł fotografii

      Miejsce wykonania fotografii

      Komentarz do fotografii (pole nieobowiązkowe)

      1.

       

       

       

       

      2.

       

       

       

       

      *niewłaściwe skreślić́

      _______________________________________

      data i podpis pełnoletniego uczestnika/ przedstawiciela ustawowego *

      page10image1250139376

       

      ZAŁĄCZNIK nr 2 do Regulaminu I Konkursu Fotograficznego WIOSNA W OBIEKTYWIE organizowanego przez Zespół Szkół im. W. Witosa w Zarzeczu

       

      ZGODA
      na przetwarzanie danych osobowych

      Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego oraz Rady UE 2016/679 z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych – RODO) oświadczam, że akceptuję Regulamin I Konkursu Fotograficznego WIOSNA W OBIEKTYWIE organizowanego przez Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu, z którym się̨ zapoznałam/em.

      Wyrażam jednocześnie zgodę̨ na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu do celów organizacyjnych oraz promocyjnych w sposób wskazany w Regulaminie.

      Wyrażam również̇ zgodę̨ na publikacje zdjęć́ z przebiegu imprezy w mediach oraz na publikację moich danych osobowych i wizerunku, jeśli znajdę̨ się̨ na liście osób wyróżnionych bądź́ nagrodzonych.

      *niewłaściwe skreślić́

       

      _____________________________________

      data i podpis pełnoletniego uczestnika/ przedstawiciela ustawowego *

       

       

      ZAŁĄCZNIK nr 3 do Regulaminu I Konkursu Fotograficznego WIOSNA W OBIEKTYWIE organizowanego przez Zespół Szkół im. W. Witosa w Zarzeczu

       

      OŚWIADCZENIE

       dotyczące praw autorskich

      Jako uczestnik Konkursu, oświadczam, że:

      1. Jestem jedynym twórcą̨ fotografii i przysługują̨ mi autorskie prawa osobiste i wyłącznie i nieograniczone majątkowe prawa autorskie w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, ze zm.) do fotografii.
      2. Mogę̨ rozporządzać́ prawami autorskimi do fotografii w zakresie niezbędnym do udziału w Konkursie i udzielenia licencji Organizatorowi;
      3. Zgłoszone fotografie nie są̨ obciążone żadnymi roszczeniami i innymi prawami osób trzecich;
      4. Fotografie nie są̨ opracowaniem, przeróbką lub adaptacją cudzej fotografii;

      Jednocześnie, udzielam nieodpłatnie Organizatorowi niewyłącznej licencji do korzystania ze zdjęcia przez czas oznaczony 24 miesięcy od dnia rozstrzygnięcia Konkursu na następujących polach eksploatacji:

      1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu poprzez wielokrotne wprowadzanie do pamięci komputera, utrwalanie techniką cyfrową
      2. W zakresie rozpowszechniania utworu poprzez nieodpłatne publiczne jego udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć́ do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, poprzez publiczne wystawianie na wystawcach i wernisażach, publiczne wyświetlanie w ramach strony internetowej, portali społecznościowych za pomocą̨ sieci Internet, publikowanie w prasie, wykorzystanie w materiałach reklamowych i promocyjnych Organizatora.

      W ramach udzielonej licencji, wyrażam zgodę̨ na dokonywanie obróbki zgłoszonych fotografii przez Organizatora, w szczególność́ w celu rozpowszechniania na powyżej wskazanych polach eksploatacji.


      *niewłaściweskreślić

       

                             _______________________________________

      data i podpis pełnoletniego uczestnika/ przedstawiciela ustawowego *

       

     • 14 KWIETNIA 2023 r. WYCIECZKA DO PASIEKI

     •  

      W dniu 14 kwietnia uczniowie klas 1 i 2 Technikum Rolniczego Zespołu szkół im. W. Witosa w Zarzeczu uczestniczyli w wycieczce dydaktycznej do gospodarstwa pasiecznego w Chorzowie koło Pruchnika. Uczniowie z dużym entuzjazmem i apetytem na miód przystąpili do zwiedzania nowoczesnego  gospodarstwa liczącego ponad 750 rodzin pszczelich. Zostali między innymi zapoznani z nowoczesnym sprzętem służącym do odsklepiania,  odwirowywania, suszenia i kremowania miodu, a także z licznymi produktami pszczelimi. Właściciel gospodarstwa w profesjonalny sposób dzielił się wiedzą na temat praktycznej hodowli pszczół, ich ras oraz tego, jak sprawić, by produkcja pszczelarska stała się opłacalna.

       

      Na miodobranie było trochę za wcześnie, może następnym razem uda nam się połączyć przyjemne z pożytecznym. 

       

     • 31 marca 2023 r. Powiatowe Igrzyska Dzieci, Młodzieży Szkolnej i Licealiady w Indywidualno-Drużynowych Biegach Przełajowych.

     • W  dniu 31 marca 2023r. na terenie parku przy Zespole Szkół im. Wincentego Witosa

       w Zarzeczu odbyły się

       Powiatowe Igrzyska Dzieci, Młodzieży Szkolnej i Licealiady

      w Indywidualno-Drużynowych Biegach Przełajowych.

      Organizatorem zawodów byli:

      -Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Przeworsku

      -Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu

      -ULKS „Koliber” Zarzecze

      Młodzież z Zespołu Szkół  im W. Witosa w Zarzeczu z działu gastronomicznego wraz z opiekunami zadbali o poczęstunek ciepłą herbatę i osobiście pieczonymi drożdżówkami.

       W zawodach udział wzięło 200 zawodników ,zawodniczek , sędziów , pomocy technicznej i ich opiekunowie.

      Opiekę medyczną w trakcie zawodów zapewniła pielęgniarka, Pani Maria Zaręba

       

       

      KOMUNIKAT  KOŃCOWY 

      POWIATOWYCH  IGRZYSK  DZIECI

      W  INDYWIDUALNO – DRUŻYNOWYCH 
      BIEGACH  PRZEŁAJOWYCH

      -  31.03.2023.  ZARZECZE.

       DZIEWCZĘTA  ROCZNIK  2012 i młodsze  -  DYSTANS  600 m:

       KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA:

      1. Kyć Kaja – SP Adamówka      FR
      2. Pich Anita – SP Adamówka      FR
      3. Bobko Zuzanna – SP Adamówka      FR
      4. Rzeźnik Hanna – SP Adamówka
      5. Sieradzka Maja – SP Adamówka
      6. Baran Gabriela – SP Siennów

       

      KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA:

      1. Szkoła Podstawowa w Adamówce – 15 pkt.      FR
      2.  

       CHŁOPCY  ROCZNIK  2012 i młodsi  -  DYSTANS  600 m:

       KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA:

      1. Zięba Aron – SP Kańczuga      FR
      2. Siry Szymon – SP Adamówka      FR
      3. Skawina Szymon – SP Kańczuga      FR
      4. Żygadło Sebastian – SP Kańczuga
      5. Bobko Filip – SP Adamówka
      6. Pokrywka Adrian – SP Adamówka
      7. Zięba Marcel – SP Kańczuga
      8. Wróbel Marcin – SP Adamówka
      9. Wawrzaszek Adrian – SP Adamówka
      10. Timofeev Dmitro – SP Adamówka
      11. Cyburt Jakub – SP Kańczuga
      12.  

      KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA:

      1. Szkoła Podstawowa w Kańczudze – 26 pkt.      FR
      2. Szkoła Podstawowa w Adamówce – 30 pkt.      FR

       

       DZIEWCZĘTA  ROCZNIK  2010/2011  -  DYSTANS  800 m:

       KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA:

      1. Tarnowska Dominika – SP Siennów      FR
      2. Prychoceń Magdalena – SP 2 Przeworsk      FR
      3. Kuryło Milena – SP 2 Przeworsk      FR
      4. Cichy Aleksandra – SP 2 Przeworsk
      5. Garbarz Oliwia – SP Siennów
      6. Goraj Klaudia – SP Siennów
      7. Szegda Aleksandra – SP Adamówka
      8. Fus Oliwia – SP Adamówka
      9. Korytkowska Julia – SP Adamówka
      10. Witko Paulina – SP Adamówka
      11. Szczur Lena – SP Adamówka
      12. Kosior Julia – SP 2 Przeworsk
      13. Mach Magdalena – SP Zarzecze
      14. Piątek Maja – SP 2 Przeworsk
      15. Cielęcy Emilia – SP Zarzecze
      16. Czura Nikola – SP Zarzecze
      17. Maj Zuzanna – SP 2 Przeworsk
      18. Andruszkiewicz Kaja – SP Adamówka
      19. Kubusiak Joanna – SP Zarzecze
      20. Wałczyńska Maja – SP Zarzecze
      21. Boroń Małgorzata – SP Zarzecze
      22. Kapusta Gabriela – SP Zarzecze   PK
      23. Bułaś Lena – SP Zarzecze   PK
      24. Nowosiad Aleksandra – SP Zarzecze   PK
      25.  

      KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA:

      1. Szkoła Podstawowa nr 2 w Przeworsku – 35 pkt.      FR
      2. Szkoła Podstawowa w Adamówce – 55 pkt.      FR
      3. Szkoła Podstawowa w Siennowie – 62 pkt.
      4. Szkoła Podstawowa w Zarzeczu – 83 pkt.

       

       

       CHŁOPCY  ROCZNIK  2010/2011  -  DYSTANS  800 m:

        KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA:

      1. Rabeł Kacper – SP Zarzecze      FR
      2. Sałamaj Oskar – SP 2 Przeworsk      FR
      3. Michorczyk Miłosz – SP Zarzecze      FR
      4. Cynk Mateusz – SP Kańczuga
      5. Wiśniowski Mateusz – SP 2 Przeworsk
      6. Śmiałek Filip – SP 2 Przeworsk
      7. Kluz Dominik – SP 2 Przeworsk
      8. Gaweł Szymon – SP Kańczuga
      9. Sikora Kacper – SP Adamówka
      10. Powroźnik Dawid – SP 2 Przeworsk
      11. Timofeev Bohdan – SP Adamówka
      12. Glinianowicz Krystian – SP Adamówka
      13. Paluch Adrian – SP 2 Przeworsk
      14. Kuras Wiktor – SP Zarzecze
      15. Klimko Seweryn – SP Zarzecze
      16. Wójcik Szymon – SP Kańczuga
      17. Cynk Miłosz – SP Kańczuga
      18. Kiszka Mikołaj – SP Kańczuga
      19. Kyć Jakub – SP Adamówka
      20. Luty Michał – SP Adamówka
      21. Drabik Mateusz – SP Kańczuga
      22. Łanda Karol – SP Siennów
      23. Dajniak Oliwier – SP Zarzecze
      24. Kłos Marcin – SP Adamówka
      25.  

      KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA:

      1. Szkoła Podstawowa nr 2 w Przeworsku – 30 pkt.      FR
      2. Szkoła Podstawowa w Zarzeczu – 56 pkt.      FR
      3. Szkoła Podstawowa w Kańczudze – 63 pkt.
      4. Szkoła Podstawowa w Adamówce – 71 pkt.

       

                                                       

                                                      KOMUNIKAT  KOŃCOWY 

      POWIATOWYCH IGRZYSK MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

      W  INDYWIDUALNO - DRUŻYNOWYCH 
      BIEGACH  PRZEŁAJOWYCH

      -  31.03.2023.  ZARZECZE.

      DZIEWCZĘTA  ROCZNIK  2008 – 2009  -  DYSTANS  800 m:

      KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA:

      1. Paliwoda Klaudia – SP 2 Przeworsk      FR
      2. Cybulak Anna – SP 2 Przeworsk      FR
      3. Nykiel Milena – SP Siennów
      4. Mykytowycz Oliwia – SP 2 Przeworsk      FR

       

      KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA:

      1. Szkoła Podstawowa nr 2 w Przeworsku – 16 pkt.      FR

       

       CHŁOPCY  ROCZNIK  2008 – 2009  -  DYSTANS  1000 m:

       KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA:

      1. Pajda Michał – SP Zarzecze      FR
      2. Krysa Michał – SP Kańczuga      FR
      3. Garbarz Patryk – SP Siennów      FR
      4. Dąbrowa Karol – SP 2 Przeworsk
      5. Kamiński Konrad – SP Kańczuga
      6. Wiglusz Dawid – SP Kańczuga
      7. Dryniak Michał – SP Siennów
      8. Słowik Mateusz – SP Kańczuga
      9. Kłos Szymon – SP Adamówka
      10. Bieniasz Dawid – SP Zarzecze
      11. Olejarz Karol – SP Kańczuga
      12. Ślęk Michał – SP Kańczuga
      13. Mikłasz Szymon – SP Zarzecze
      14. Dajniak Gabriel – SP Zarzecze
      15. Granda Kornel – SP Zarzecze
      16. Kasperski Filip – SP Zarzecze
      17. Tara Patryk – SP Adamówka
      18. Rutkowski Kacper – SP Adamówka
      19. Żak Filip – SP Siennów
      20. Surmiak Karol – SP Siennów
      21. Rut Wiktor – SP Siennów

       

       

       KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA:

      1. Szkoła Podstawowa w Kańczudze – 32 pkt.      FR
      2. Szkoła Podstawowa w Zarzeczu – 53 pkt.      FR
      3. Szkoła Podstawowa w Siennowie – 70 pkt.
      4. Szkoła Podstawowa w Adamówce – 88 pkt.

       

       

       

      POWIATOWEJ  LICEALIADY

      W  INDYWIDUALNO - DRUŻYNOWYCH 
      BIEGACH  PRZEŁAJOWYCH

      KOMUNIKAT  KOŃCOWY 

      -  31.03.2023.  ZARZECZE.

      DZIEWCZĘTA  ROCZNIK  2003 i młodsze  -  DYSTANS  1000 m:

      KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA:

      1. Kiełb Patrycja – I LO Przeworsk      FR     
      2. Kowal Kamila – ZSZ Przeworsk      FR
      3. Słomiany Karolina – I LO Przeworsk      FR
      4. Horodecka Małgorzata – I LO Przeworsk
      5. Turek Wiktoria – ZS Zarzecze
      6. Kojder Jagoda – I LO Przeworsk
      7. Żak Martyna – ZSZ Przeworsk
      8. Rusinek Marlena – ZSZ Przeworsk
      9. Haloszka Zuzanna – ZSZ Przeworsk
      10. Kocur Agnieszka – I LO Przeworsk
      11. Surmiak Nikola – ZSZ Przeworsk
      12. Welc Antonina – I LO Przeworsk
      13. Sliusarshuk Sofia – ZS Zarzecze
      14. Tokarz Katarzyna – ZS Zarzecze
      15. Amelia Pieniążek – ZS Zarzecze
      16. Adamkiewicz Roksana – ZS Zarzecze
      17. Mazur Roksana – ZS Zarzecze

      KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA:

      1. I Liceum Ogólnokształcące w Przeworsku – 24 pkt.      FR
      2. Zespół Szkół Zawodowych w Przeworsku – 37 pkt.      FR
      3. Zespół Szkół w Zarzeczu – 63 pkt.

       

       

      CHŁOPCY  ROCZNIK  2003 i młodsi  -  DYSTANS  1200 m:

      KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA:

      1. Drabik Paweł – ZSZ Przeworsk      FR
      2. Kielich Sylwester – ZSZ Przeworsk      FR
      3. Lech Michał – ZSZ Przeworsk      FR
      4. Wasyłyk Jakub – ZS Zarzecze
      5. Trokhimchuk Andrii – ZS Zarzecze
      6. Krupa Filip – I LO Przeworsk
      7. Aleksander Paweł – ZS Zarzecze
      8. Kierepka Filip – ZSZ Przeworsk
      9. Kiełbicki Szymon – I LO Przeworsk
      10. Kalamarz Krzysztof – ZS Zarzecze
      11. Gwóźdź Dawid – I LO Przeworsk
      12. Paluch Filip – ZS Zarzecze
      13. Myhailo Halukh – ZS Zarzecze
      14. Kondracki Artur – I LO Przeworsk
      15. Wojtas Dominik – ZS Zarzecze   PK  
      16. Świerk Kacper – ZS Zarzecze   PK  
      17. Kruk Jakub – I LO Przeworsk
      18. Wasilewski Konrad – I LO Przeworsk
      19. Rupar Maciej – ZS Zarzecze   PK
      20. Superson Kacper – ZS Zarzecze   PK
      21. Sebastian Kogut – ZS Zarzecze   PK
      22. Amarowicz Adrian – ZS Zarzecze   PK
      23. Gaweł Kacper – ZS Zarzecze   PK
      24. Byrwa Kacper – ZSZ Przeworsk
      25. Tarka Tomasz – ZS Zarzecze   PK

       KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA:

      1. Zespół Szkół Zawodowych w Przeworsku – 38 pkt. (1 m.)     FR
      2. Zespół Szkół w Zarzeczu – 38 pkt. (4 m.)     FR
      3. I Liceum Ogólnokształcące w Przeworsku – 57 pkt.

      FR – awans do finału rejonowego

      W klasyfikacji indywidualnej do finału rejonowego awansowali uczniowie, którzy zajęli miejsca od I do III w każdej z kategorii biegowych, a w klasyfikacji drużynowej szkoły, które zajęły pierwsze dwa miejsca w każdej z kategorii biegowych. We wszystkich biegach zawodnicy, którzy zajęli miejsca od I do III otrzymali dyplomy i medale ufundowane przez Powiat Przeworski.