•   

      

     Regulamin Rekrutacji Uczniów

      

     Dla projektu pt. „Niesamowita podróż po kuchni greckiej. Praktyczny poradnik prowadzenia greckiej restauracji.” o numerze 2020-1-PMU-3270 realizowanego w ramach działania „Ponadnarodowa mobilność uczniów” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

      

     1.    INFORMACJE OGÓLNE

     1.1. Przedsięwzięcie „Niesamowita podróż po kuchni greckiej. Praktyczny poradnik prowadzenia greckiej restauracji.” o numerze 2020-1-PMU-3270, w ramach której planowana jest mobilność ponadnarodowa (wyjazd zagraniczny) uczniów Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu, finansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów”.

     1.2. Mobilność, do której prowadzona jest niniejsza rekrutacja, planowana jest w dniach: 27.03.2022 (wyjazd z Polski) – 08.04.2022 r. (powrót do Polski) i zostanie poprzedzona zajęciami przygotowawczymi skierowanymi do uczestników wybranych w procesie rekrutacji.

     1.3. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu.

     1.4. W mobilności odbywającej się w terminie określonym w pkt 1.2 weźmie udział grupa 17 (słownie: siedemnastu) uczniów wraz z 2 opiekunami.

     1.5. Celem głównym odbywającej się w ramach przedsięwzięcia mobilności będzie wzmocnienie kompetencji kluczowych uczestników: rozumienia i tworzenia informacji; wielojęzyczności, przedsiębiorczości; cyfrowych; świadomości i ekspresji kulturalnej, kompetencji matematycznych oraz w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, wzmocnienie kompetencji osobistych i społecznych.

     1.6. Uczeń biorący udział w projekcie nie ponosi kosztów finansowych udziału w projekcie. Koszty uczestnictwa pokrywa Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu.

     1.7. Środki finansowe pochodzą z przedsięwzięcia „Niesamowita podróż po kuchni greckiej. Praktyczny poradnik prowadzenia greckiej restauracji.”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

      

     2. WSPARCIE

     2.1. W ramach Projektu wsparciem zostanie objętych 17 uczniów i uczennic kształcących się w Zespole Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu.

     2.2. Projekt skierowany jest do uczniów i uczennic z klas III o profilach technik logistyk oraz technik żywienia i usług gastronomicznych. W ramach mobilności planowana jest rekrutacja 17 uczniów i uczennic.

     2.3. Uczestnicy i uczestniczki Projektu, zostaną zakwalifikowani do udziału w mobilności na podstawie procedury rekrutacyjnej, przeprowadzonej przez Komisję Rekrutacyjną, w skład której wejdą przedstawiciele Szkoły.

     2.4. Czas trwania mobilności dla jednego uczestnika wynosi 11 dni oraz maksymalnie jeden dzień bezpośrednio przed rozpoczęciem okresu zajęć merytorycznych oraz maksymalnie jeden dzień następujący bezpośrednio po zakończeniu okresu zajęć merytorycznych przeznaczonych na podróż.

     2.5. Jako okres mobilności rozumie się czas trwania zajęć merytorycznych realizowanych podczas trwania wyjazdu zagranicznego.

     2.6. Zajęcia merytoryczne realizowane w ramach projektu będą odbywały się w dni robocze od poniedziałku do piątku w wymiarze 6 h dziennie i będą mieć formę zajęć formalnych oraz nieformalnych (wizytację, wycieczki, warsztaty).

     2.7. W ramach mobilności czas wolny poza zajęciami uczestników i uczestniczek zostanie wykorzystany na realizacji programu kulturalnego, integrację oraz wypoczynek.

     2.8. Podczas zajęć merytorycznych uczniowie i uczennice będą realizować założony program merytoryczny wspólnie z uczniami i uczennicami Szkoły Partnerskiej z Grecji.

     2.9. Uczestnikom i uczestniczką zostanie wyznaczony opiekun merytoryczny ze strony Szkoły Partnerskiej, który będzie czuwał nad prawidłową realizacją zajęć wspólnie z opiekunami delegowanymi przez Szkołę, zgodnie z wcześniejszym opracowanym i skonstruowanym programem. Uczestnik i uczestniczka mobilności zobowiązany jest wykonywać polecenia wyznaczonych opiekunów.

      

     3.    KOMISJA REKRUTACYJNA I PROCES REKRUTACJI

     3.1. Na potrzeby projektu zostanie powołana Komisja Rekrutacyjna składająca się z Przewodniczącego Komisji oraz dwóch jej Członków.

     3.2. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzić będzie:

     §  Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej – Barbara Juroszek - Sowa

     §  Członek Komisji Rekrutacyjnej – Renata Pieczko

     §  Członek Komisji Rekrutacyjnej – Marta Flejszar

     3.3. Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należeć będzie: ogłoszenie naboru do projektu, udzielanie informacji na temat rekrutacji i projektu, weryfikacja złożonych zgłoszeń, stworzenie listy zakwalifikowanych, listy rezerwowych oraz w razie konieczności przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej.

     3.4. W kwestiach spornych związanych z prowadzeniem naboru uczestników decyzję podejmuje Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły.

     3.5. Uczestnicy zostaną zakwalifikowani do udziału w projekcie na podstawie procedury rekrutacyjnej. Spośród wszystkich zgłoszeń Komisja wybierze 17 uczestników z najwyższą ilością punktów zdobytych w procesie rekrutacji.

     3.6. W przypadku, kiedy dwie osoby uzyskają tę samą liczbę punktów w procesie rekrutacji, o zakwalifikowaniu kandydata do projektu decyduje Komisja Rekrutacyjna, a rozstrzygającym kryterium powinna być średnia ocen za ostatni semestr – Kryterium 1.

     3.7. Wszyscy uczestnicy procesu rekrutacji mają równe prawo dostępu do informacji. Informacje o naborze a także wszystkie niezbędne załączniki zostaną umieszczone na stornie internetowej Szkoły tj. https://www.zszarzecze.com/ a także w sekretariacie Szkoły.

     3.8. W trakcie trwania Rekrutacji informacji oraz wsparcia udzielają Uczniom Członkowie Komisji Rekrutacyjnej oraz Koordynator Projektu.

     3.9. Procedura rekrutacyjna rozpoczyna się 07.03.2022 o godzinie 8:00, a kończy 09.03.2022 o godzinie 15:00.

     3.10. W trakcie trwania procedury rekrutacyjnej kandydaci na uczestników projektu mogą składać dokumenty rekrutacyjne w sekretariacie Szkoły.

     3.11. Rekrutacja do projektu będzie się odbywać z uwzględnieniem zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn.

     3.12. Chęć udziału w projekcie uczeń zgłasza poprzez złożenie w sekretariacie Szkoły „Karty Zgłoszenia Ucznia do Mobilności” wraz z „Oświadczeniem Uczestnika Przedsięwzięcia”.

     3.13. Aby „Karty Zgłoszenia Ucznia do Mobilności” została rozpatrzona przez Komisji, muszą zostać wypełnione wszystkie wymagane pola, dokument musi zostać również opatrzony podpisem kandydata, a w razie potrzeby rodzica lub opiekuna prawnego (jeżeli uczeń na dzień zgłaszania swojej kandydatury do udziału w projekcie nie ma ukończonych 18 lat, dokumenty aplikacyjne muszą zostać podpisane również przez rodziców lub opiekunów prawnych).

     3.14. Uczniowie zobowiązani są do przekazywania prawdziwych danych w dokumentach aplikacyjnych.

     3.15. Szczegóły poprawnego wypełniania dokumentów aplikacyjnych znajdują się w instrukcji stanowiącą załącznik do Regulaminu Rekrutacji.

     3.16. Szczegółowe kryteria rekrutacji: punkty w ramach wybranych Kryteriów oceny będą przyznawane na podstawie weryfikacji przez Komisję rekrutacyjną merytorycznej części „Karty Zgłoszenia Ucznia do Mobilności”:

     §  Kryterium 1: Średnia ocen za ostatni zakończony semestr nauki – ocena*5 – max 30 pkt;

     §  Kryterium 2: Ocena z języka angielskiego za ostatni semestr nauki – ocena*5 – max 30 pkt;

     §  Kryterium 3: Kryterium 3: Ocena z zachowania za ostatni zakończony semestr nauki –ocena*3 – max 18 pkt (wzorowy – 6, bardzo dobry – 5, dobry – 4, poprawny – 3, nieodpowiedni – 2, naganny – 1);

     §  Kryterium 4: Kryterium zmniejszonych szans (trudności ekonomicznie, niepełna rodzina, rodzina wielodzietna, niepełnosprawność)  – max 10 pkt – Ocenia KR;

     §  Kryterium 5:  Reprezentowanie szkoły, udział w olimpiadach i prowadzonych zajęciach dodatkowych – max 20 pkt. – Ocenia KR.

     3.17. Komisja rekrutacyjna przyznaje punkty według wyżej wymienionych kryteriów po analizie zgłoszenia ucznia.

     3.18. W przypadku Kryterium 4 i 5 punkty zostają przyznane przez Komisję po analizie sytuacji i osiągnięć ucznia po konsultacji z wychowawcami, pedagogiem oraz innymi pracownikami Szkoły jeśli jest to konieczne.

     3.19. Informacje umieszczone w „Kartach Zgłoszenia Ucznia do Mobilności” będą weryfikowane przez Komisję Rekrutacyjną, w przypadku wykrycia nadużyć bądź podawania fałszywych informacji Komisja może wykluczyć kandydata z procedury rekrutacyjnej.

     3.20. Komisja Rekrutacyjna po przeanalizowaniu zgłoszeń kandydatów tworzy listę rankingową na której umieszcza 17 uczestników zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz listę rezerwową. Pierwsze dwie osoby z listy rezerwowej powinny brać udział w zajęciach przygotowawczych i być gotowe do wyjazdu. Jeśli, uczestnik z listy zakwalifikowanych do projektu zrezygnuje z wyjazdu na jego miejsce wchodzi osoba z listy rezerwowej, która brała udział w zajęciach przygotowawczych.

     3.21. Wstępna lista osób zakwalifikowanych oraz lista rezerwowa zostaną opublikowane i udostępnione w sekretariacie Szkoły oraz na stronie internetowej Szkoły w następnym dniu zakończeniu procedury rekrutacyjnej, tj. 10.03.2022 roku do godziny 12:00.

     3.22. Uczniowi, który złożył dokumenty aplikacyjne do projektu, przysługuje możliwość wglądu do oceny swojej karty zgłoszenia ocenionej w ramach prac Komisji Rekrutacyjnej po wcześniejszym kontakcie z Członkami Komisji.

     3.23. W przypadku niezakwalifikowania się uczestnika do Projektu lub innych podwodów, przysługuje mu prawo do wniesienia odwołania.

     3.24. Procedurę odwoławczą prowadzi Dyrektor Szkoły.

     3.25. Odwołanie od decyzji komisji składa się w terminie do 10.03.2022 do godziny 16:00 do Dyrektora Szkoły na piśmie, wskazując w nim niezgodności co do końcowej oceny formularza zgłoszeniowego lub w zakresie procedury rekrutacyjnej. Dyrektor rozpatruje odwołania i wyda decyzję o ich uwzględnieniu lub odrzuceniu w dniu 11.03.2022 r. do godziny 12:00.

     3.26. W przypadku, kiedy po ponownym przeliczeniu punktów Kandydat uzyska inną liczbę punktów niż po weryfikacji formularza za pierwszym razem Komisja publikuje w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej szkoły zaktualizowaną listę rankingową oraz listę rezerwową, co musi nastąpić w dniu 11.03.2022 roku do godziny 15:00.

     3.27. Dwoje uczniów/uczennic, którzy uzyskali największą ilość punktów w ramach listy rezerwowej mają prawo do wzięcia udziału w zajęciach przygotowawczych. Jeśli z tego prawa zrezygnuje wskazany uczestnik, to prawo to przechodzi na kolejną osobę z listy rezerwowej.

     3.28. Ostateczna lista osób zakwalifikowanych oraz lista rezerwowa zostaną upublicznione w Sekretariacie Szkoły oraz na stronie internetowej Szkoły.

     3.29. Po opublikowaniu listy osób zakwalifikowanych uczestnicy niezwłocznie potwierdzają swoją gotowość do udziału w projekcie. Zajęcia przygotowawcze zostaną zrealizowane w terminie wskazanym przez Koordynatora Projektu.

     3.30. Przed rozpoczęciem zajęć przygotowawczych uczniowie podpiszą umowy na realizację projektu ze Szkołą.

     3.31. W przypadku, kiedy uczestnik zostanie zakwalifikowany na podstawie procedury rekrutacyjnej, może odstąpić od uczestnictwa w projekcie niezwłocznie informując o tym Komisję Rekrutacyjną.

     3.32. W przypadku rezygnacji lub niepodpisania umowy z zakwalifikowanym uczestnikiem, na jego miejsce wchodzi kolejna osoba z listy rezerwowej z najwyższą ilością punktów uzyskanych w procesie rekrutacji.

     3.33. Lista osób zakwalifikowanych oraz lista rezerwowa będą na bieżąco aktualizowane przez Komisję Rekrutacyjną.

      

     Załączniki:

     M2_Regulamin_Rekrutacji_Uczniow.docx

     M2_Zal_1_Karta_Zgloszenia_Ucznia_do_mobilnosci.docx

     M2_Zal_2_Oswiadczenie_uczestnika_przedsiewziecia.docx

     M2_Zal_3_Instrukcja.docx

     M2_Zal_4_Wzor_umowy_uczestnika_na_udzial_w_projekcie.docx

     M2_Zal_5_Program_projektu_i_opis_rezultatow.docx

     Ogloszenie_wynikow_rekrutacji_II_rekrutacja.doc