• Projekt „Kształtowanie kompetencji zawodowych uczniów i kadry ZS w Zarzeczu w ramach mobilności międzynarodowych” – podstawowe informacje 

       

     Po uzyskaniu pozytywnej decyzji o finansowaniu projektu Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu przystępuje do realizacji kolejnego międzynarodowego projektu edukacyjnego pt. „Kształtowanie kompetencji zawodowych uczniów i kadry ZS w Zarzeczu w ramach mobilności międzynarodowych” numer 2022-1-PL01-KA122-VET-000070921, współfinansowanego przez Unię Europejską, w ramach programu Erasmus+, Akcja 1. Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty krótkoterminowe. Wysokość pozyskanych środków to 267 922,40 PLN.  

     Instytucją partnerską, gdzie odbywać się będą zajęcia, jest Olympus Education Services w miejscowości Nei Pori w Grecji. 

     W ramach projektu dwa rodzaje działań: 

     1. Krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego 

     Wyjazd edukacyjny na praktyki zawodowe 25 uczniów wraz z 3 opiekunami-nauczycielami. Uczestnikami projektu objęta jest młodzież kształcąca się w klasach II-IV w trzech branżach (logistyk, rolnik, żywienie i usługi gastronomiczne). 

     Do zadań uczestników będzie należeć aktywny udział w praktykach zgodnie z indywidualnym programem, uczestnictwo w zajęciach formalnych i nieformalnych. Na program mobilności złożą się: zajęcia wykładowe – wprowadzające do praktyk, warsztaty praktyczne, zajęcia terenowe, panele dyskusyjne – w wymiarze 6h/dziennie przez 10 dni. 2 dni zostaną przeznaczone na realizację programu kulturowego, w tym Park Narodowy Olimpu, Meteory, Saloniki, a jego uzupełnieniem będą popołudniowe animacje i pokazy (tradycyjny taniec, muzyka, kuchnia grecka). 

     1. Kursy i szkolenia  

     Wyjazd na kursy i szkolenia, to 9-dniowa mobilność, z czego 2 dni są przeznaczone na podróż, a 7 dni za zajęcia merytoryczne, która obejmie 2 członków kadry pedagogicznej. Tematyka zajęć będzie dotyczyła wykorzystania narzędzi cyfrowych w procesie edukacyjnym w ramach kształcenia zawodowego oraz praktyk, podnoszeniu atrakcyjności oferty edukacyjnej, efektywności ewaluacji (w tym e-learning, platformy), upowszechniania rezultatów oraz wdrażania ich do działań i zwiększania współpracy międzynarodowej, w tym z wykorzystaniem platform E+. 

     Kurs obejmie zajęcia stacjonarne, analizę materiałów i przedstawionej przez partnera dokumentacji, panele dyskusyjne z zaproszonymi gośćmi, wypracowywanie rezultatów, case study. W godzinach popołudniowych po zajęciach kadra realizować będzie program kulturowy (zabytki, dziedzictwo przyrodnicze, miejsca poświęcone sztuce, tradycjom regionalnym). Mobilność zakończona będzie spotkaniem podsumowującym z prezentacją efektów materialnych. 

     Cele projektu: 

     1. Wzmocnienie wiedzy, kompetencji i umiejętności uczestników w maksymalny sposób, trudno osiągalny w ramach praktyk w Polsce. 

     2. Udział uczniów o zmniejszonych szansach, dzięki któremu zwiększą WKU (wiedzę, kompetencje i umiejętności), pewność siebie i wiarę w swój potencjał – niwelowanie ryzyka zagrożenia wykluczeniem. 

     3. Zwiększanie motywacji wszystkich uczniów przez perspektywę udziału w podobnych projektach. 

     4. Wypracowanie i obserwowanie metod organizacji procesu kształcenia praktycznego, które będą włączane w proces edukacyjny w szkole i we współpracy z pracodawcami. 

     5. Współpraca międzynarodowa, budowanie relacji i upowszechnianie mobilności, które wpłyną na potencjał międzynarodowy szkoły; wdrażanie innowacji w szkole. 

     6. Zwiększenie kompetencji kadry w zakresie profesjonalnego zarządzania projektami międzynarodowymi, w tym w obszarze włączania nowych technologii do działań projektowych, skutecznego upowszechniania rezultatów na poziomie międzynarodowym oraz we własnej organizacji. 

     7. Zwiększenie kompetencji w zakresie zarządzania procesem organizacji praktyk zawodowych, wykorzystania narzędzi wspierających komunikację, sprawozdawczość oraz automatyzujących proces praktycznej nauki zawodu realizowany przez szkołę i pracodawców oraz innych partnerów z sektora kształcenia zawodowego. 

     8. Podniesienie poziomu wielojęzyczności, w tym języka angielskiego w obszarze zawodowym. 

     9. Podniesienie poziomu kompetencji kluczowych kadry, w tym w zakresie ekspresji kulturowej, obywatelskich i społecznych. 

     10. Zwiększenie poziomu wiedzy nt. projektów unijnych. 

     Uczestnicy zostaną wyłonieni na podstawie przeprowadzonej rekrutacji, której szczegóły podamy wkrótce.