•  

     

     

     

     

     

    WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO)

    W ZESPOLE SZKÓŁ

    IM. WINCENTEGO WITOSA
    W ZARZECZU

     

    https://zdjecia.interia.pl/img,gcsi,E335D0518FF4E3DEB91E626460D2438C64AFDD3D,mpid,7,maxwidth,1920,maxheight,820

     

     

     

     

     

     

     

     

     

                WSO jest częścią Statutu Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa – obowiązuje we wszystkich typach Szkół w Zespole.

     

     

     

    §1

    ZAŁOŻENIA OGÓLNE

     

    1. Wewnątrzszkolny system oceniania został opracowany na podstawie
    1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, 2203, 2361)
    2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r. - Prawo Oświatowe ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1082)
    3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 373).
    4. Statutu Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa
    1. Wewnątrzszkolny System Oceniania określa zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.
    2. Ocenianiu podlegają:
    1. osiągnięcia edukacyjne ucznia,
    2. zachowanie ucznia.
    1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę oraz formułowaniu oceny. 
    2. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.
    3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
    1. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
    2. ustalenie kryteriów oceniania zachowania,
    3. ocenianie bieżące i ustalenie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w szkole,
    4. przeprowadzanie egzaminów zaliczeniowych, klasyfikacyjnych, poprawkowych oraz sprawdzianów wiadomości i umiejętności ucznia,
    5. ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
    6. ustalenie warunków i trybu uzyskiwania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
    7. ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.
    1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
    1. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie,
    1. udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
    2. motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,
    3. dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,
    4. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

     

     

    §2

    ZASADY KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA

     1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry.
    1. Po każdym semestrze następuje klasyfikacja:
    1. semestr pierwszy, zakończony klasyfikacją śródroczną,
    2. semestr drugi, zakończony klasyfikacją roczną.
    1. Pierwszy semestr trwa od 1 września do piątku „pełnego” drugiego tygodnia nauki w styczniu. Drugi semestr trwa od trzeciego tygodnia stycznia do zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w danym roku szkolnym. W klasach programowo najwyższych  Technikum
     I –szy semestr kończy się w ostatni dzień zajęć dydaktyczno-wychowawczych przed zimową przerwą świąteczną.
    2. II semestr w klasach programowo najwyższych Technikum i Liceum kończy się w ostatni piątek kwietnia.
    3. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania danej klasy i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według skali i w formach przyjętych w szkole.
    4. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania danej klasy i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
    5. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe i dodatkowe zajęcia edukacyjne lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. długotrwałej nieobecności nauczyciela) inni nauczyciele upoważnieni do tego przez dyrektora szkoły, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania wychowawca klasy lub inny nauczyciel upoważniony przez dyrektora uczący w tej klasie, po zasięgnięciu opinii nauczycieli i uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
    6. Podstawą do wystawienia śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, z wyjątkiem wychowania fizycznego i plastyki, jest poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia.
    7. W szkole prowadzącej kształcenie zawodowe, która organizuje praktyczną naukę zawodu, na warunkach i w trybie określonym w odrębnych przepisach, śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć praktycznych ustala:
    1. w przypadku organizowania praktycznej nauki zawodu u pracodawcy i w indywidualnych gospodarstwach rolnych – nauczyciel praktycznej nauki zawodu, opiekun praktyk zawodowych,
    2. w pozostałych przypadkach – nauczyciel praktycznej nauki zawodu, instruktor praktycznej nauki zawodu.
    1. Nauczyciele i wychowawcy przedstawiają ustalone oceny na klasyfikacyjnym posiedzeniu rady pedagogicznej, która następnie podejmuje uchwałę w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów.
    2. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego oraz plastyki  należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
    3. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii. Nie zwalnia to jednak ucznia z obecności na lekcjach podczas tych zajęć. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
    4. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego.
    5.  W przypadku ucznia, o którym mowa w pkt. 12, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
    6. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
    7. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, do indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia i jego możliwości psychofizycznych.
    8. Dostosowanie wymagań edukacyjnych polega przede wszystkim na dostosowaniu form i metod pracy, zgodnie z zaleceniami zawartymi w opinii/orzeczeniu właściwej poradni pedagogiczno-psychologicznej lub specjalistycznej oraz w opracowanych w szkole Indywidualnych Programach Edukacyjno-Terapeutycznych.
    9. W sytuacji, gdy w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia mu kontynuowanie nauki, szkoła stwarza szansę uzupełnienia braków poprzez:
    1. indywidualną pracę z uczniem,
    2. zajęcia dodatkowe,
    3. pomoc koleżeńską.
    1. Udział w zajęciach “Wychowanie do życia w rodzinie” nie wpływa na promowanie i ukończenie szkoły. Uczestnictwo w zajęciach potwierdza się na świadectwie wpisem „uczestniczył”, „uczestniczyła”.
    2. Udział w katechezie zostaje odnotowany w arkuszach ocen i na świadectwie. Oceny bieżące oraz klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustalane są według skali przyjętej w wewnątrzszkolnym systemie oceniania dla obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. Ocena nie wpływa na promowanie i ukończenie szkoły.
    3. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.
    4. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej. Uczeń, który nie spełnia tego warunku nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.
    5.  Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować warunkowo do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.
    6. Uczeń kończy szkołę, jeżeli roczne oceny klasyfikacyjne ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.
    7.  Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
    8. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej/końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen, co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej/kończy szkołę z wyróżnieniem.
    9. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen, o której mowa w punkcie 21 wlicza się także końcowe oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.
    10. Uczeń promowany do klasy programowo wyższej otrzymuje świadectwo promocyjne, zaś uczeń kończący szkołę świadectwo ukończenia szkoły.
    11. Uczeń kończący Technikum oraz Liceum ma prawo przystąpienia do egzaminu maturalnego na podstawie odrębnych przepisów.

     

     

     

     

     

    §3

     

    ZASADY INFORMOWANIA RODZICÓW I UCZNIÓW

     

    1. Kontakt rodziców ze szkołą odbywa się:
    1. na spotkaniach z wychowawcą klasy organizowanych zgodnie z terminarzem spotkań ustalanym corocznie przez Radę Pedagogiczną, podawanym rodzicom (prawnym opiekunom) na pierwszym spotkaniu,
    2. wychowawca może pisemnie wezwać do szkoły rodzica, który był nieobecny na spotkaniu.
    3. podczas indywidualnych spotkań z nauczycielami, w czasie ogólnych spotkań z rodzicami lub w czasie przerw śródlekcyjnych, poprzez wpisy do zeszytów, listownie, telefonicznie,
    4. poprzez list gratulacyjny,
    5. poprzez korespondencję w dzienniku elektronicznym.
    1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego, na pierwszych zajęciach, informują uczniów o:
    1. wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,
    2. sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
    3. warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
    4. sposobach i terminie poprawy oceny niedostatecznej lub nieobecności na zajęciach lekcyjnych.
    1. Wychowawcy klas na pierwszym spotkaniu w danym roku szkolnym zapoznają rodziców/ prawnych opiekunów z „WSO” w Zespole Szkół w Zarzeczu:
    2. Wyniki oceniania bieżącego, klasyfikacji śródrocznej są dostępne dla rodziców/prawnych opiekunów na ogólnych spotkaniach z wychowawcą klasy. Wychowawcy przygotowują dla rodziców/prawnych opiekunów pisemną informację zawierającą wykaz ocen z poszczególnych przedmiotów i zachowania, informację o frekwencji oraz ewentualne uwagi nauczycieli
    3. Wyniki oceniania bieżącego, śródrocznego oraz rocznego i osiągnięcia uczniów są dostępne dla rodziców/prawnych opiekunów i uczniów w dzienniku elektronicznym LIBRUS. Oceny bieżące i klasyfikacyjne odnotowywane są w dokumentacji nauczania i są jawne zarówno dla uczniów jak i ich rodziców/prawnych opiekunów.
    4. Szkoła nie udziela informacji o osiągnięciach ucznia osobom nieuprawnionym.
    5. Na wniosek ucznia lub jego rodziców/prawnych opiekunów nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.
    6. Na wniosek ucznia lub jego rodziców/prawnych opiekunów, sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom/prawnym opiekunom przez nauczycieli uczących poszczególnych przedmiotów lub wychowawcę podczas spotkań z rodzicami. Pisemne prace ucznia przechowywane są przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów do końca danego roku szkolnego (31 sierpnia).
    7. Przed śródrocznym/rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej, w terminie nie krótszym niż 2 tygodnie, nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne są zobowiązani poinformować ucznia o przewidywanych dla niego śródrocznych/rocznych ocenach klasyfikacyjnych lub niemożliwości sklasyfikowania z zajęć edukacyjnych. Przewidywane oceny należy wpisać do dziennika elektronicznego w rubryce przeznaczonej na wpisanie proponowanej oceny klasyfikacyjnej.
    8. Przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej, w terminie nie krótszym niż
      1 miesiąc, nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca oddziału informują ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego rocznych ocenach niedostatecznych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej nagannej ocenie zachowania.
    1. Wychowawca klasy jest zobowiązany poinformować rodziców/prawnych opiekunów pisemnie za potwierdzeniem. Jeżeli pismo przekazuje uczeń, wówczas rodzice mają obowiązek je podpisać i oddać wychowawcy.

    11. Głównym źródłem informacji o ocenach są zapisy w e-dzienniku. Rodzice informowani są
    o osiągnięciach edukacyjnych uczniów m.in. logując się na dziennik elektroniczny, na zebraniach
     z rodzicami, spotkaniach indywidualnych i podczas rozmów telefonicznych.

    11a. Odczytanie informacji przez rodzica/ opiekuna prawnego na platformie LIBRUS jest jednoznaczne z zapoznaniem się z ocenami ucznia.

    11b. Brak potwierdzenia odczytu na platformie LIBRUS, zobowiązuje wychowawcę klasy do pisemnego poinformowania o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych
     i zachowania z wyjątkiem oceny przewidywanej oceny niedostatecznej i nagannej oceny
    z zachowania.

     

     

     

     

     

    §4

     

    WYMAGANIA EDUKACYJNE, FORMY SPRAWDZANIA WIEDZY
    ORAZ OCENIANIE BIEŻĄCE, ŚRÓDROCZNE I ROCZNE

     

     1. Ocenianie bieżące ma na celu wspomaganie procesu uczenia się i polega na systematycznej obserwacji, sprawdzaniu oraz dokumentowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia, wysiłku wkładanego w wywiązywanie się z obowiązków oraz postępów w nabywaniu wiadomości i umiejętności.
     2. Każdy nauczyciel formułuje wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania bieżących, śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych.
       1. Wymagania edukacyjne na każdy stopień ustalają nauczyciele w oparciu o podstawę programową, program i podręcznik.
     3. Poziom opanowania wiadomości i umiejętności ucznia w stosunku do wymagań edukacyjnych określa się w stopniach szkolnych, przy czym:
    1. stopień celujący – oznacza samodzielne, oryginalne i twórcze rozwiązywanie złożonych problemów o wysokim stopniu trudności,
    2. stopień bardzo dobry – oznacza opanowanie wiedzy i umiejętności zawartych w podstawach programowych, biegłość w wykonywaniu zadań, również nietypowych, zastosowanie umiejętności w sytuacjach nowych,
    3. stopień dobry – oznacza poziom wiadomości i umiejętności, który umożliwia sprawne, samodzielne posługiwanie się nabytą wiedzą i umiejętnościami przy rozwiązywaniu zadań typowych,
    4. stopień dostateczny – oznacza opanowanie podstawowego zakresu wiedzy i umiejętności, rozwiązywanie zadań o średnim poziomie trudności,
    5. stopień dopuszczający – oznacza poziom wiadomości i umiejętności, który pozwala na wykonanie łatwych zadań, również z pomocą nauczyciela,
    6. stopień niedostateczny – oznacza poziom wiadomości i umiejętności uniemożliwiających uczenie się w klasie programowo wyższej.
     1. Wyjątek stanowią testy diagnostyczne, których wyniki mogą być określane w procentach lub punktach.
     2. Oceny bieżące oraz klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustala się w stopniach według skali: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny.
     3. Oceny klasyfikacyjne w arkuszach ocen piszemy w pełnym brzmieniu.
     4. Oceny bieżące w dziennikach lekcyjnych piszemy cyframi arabskimi:
    1. celujący – 6
    2. bardzo dobry – 5
    3. dobry – 4
    4. dostateczny – 3
    5. dopuszczający – 2
    6. niedostateczny – 1
     1. Dopuszcza się stosowanie znaków „+” i „-” jako znaki występujące przy ocenach, z wyjątkiem stopni „+6+ i „-1”. W dzienniku lekcyjnym stosuje się również znaki: „0” – nieobecność na pracy pisemnej.
     2. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.
     3. W dzienniku elektronicznym przyjmuje się pięciostopniową skalę wagi ocen (od 1 do 5). Przyjęto następującą wagę ocen cząstkowych dla ustalenia oceny śródrocznej lub rocznej na podstawie średniej ważonej:
    1. sprawdzian – 4                                                          wliczane do średniej
    2. olimpiady, konkursy pozaszkolne – 5                  wliczane do średniej
    3. konkursy szkolne – 4                                            wliczane do średniej
    4. egzaminy/matury próbne – 0                                nie wliczane do średniej
    5. aktywność - 3                                                       wliczane do średniej
    6. odpowiedź ustna – 3                                            wliczane do średniej
    7. kartkówka – 3                                                       wliczane do średniej
    8. zajęcia praktyczne – 3                                          wliczane do średniej
    9. zadanie – 1                                                           wliczane do średniej
    10. referat – 2                                                             wliczane do średniej
    11. oceny zewnętrzne – 2                                           wliczane do średniej
    12. inne – 1                                                                 wliczane do średniej
    13. ocena roczna – 1                                                   nie wliczane do średniej
    14. ocena śródroczna – 1                                            nie wliczane do średniej
    15. ocena przewidywana śródroczna – 1                   nie wliczane do średniej
    16. ocena przewidywana roczna – 1                          nie wliczane do średniej
    17. ćwiczenia – 1                                                        wliczane do średniej
    18. test na wejście – 1                                                            nie wliczane do średniej
     1. Każdy nauczyciel określa zakres materiału obowiązującego uczniów podczas zapowiedzianych form sprawdzania wiedzy: odpowiedzi ustnej, kartkówki, sprawdzianu oraz innych form kontroli osiągnięć uczniów. O zakresie obowiązującego materiału należy uczniów informować z wyprzedzeniem umożliwiającym im przygotowanie się do zajęć.
     2. Nauczyciele mają obowiązek poinformowania uczniów o sprawdzianie lub pracy klasowej z większej partii materiału przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem oraz wpisania do dziennika elektronicznego informacji o terminie sprawdzianu.
       1. W przypadku nieobecności nauczyciela w dniu sprawdzianu lub pracy klasowej termin należy ponownie uzgodnić z klasą, (przy czym nie obowiązuje jednotygodniowe wyprzedzenie).
       2. O sprawdzianie z materiału programowego obejmującego ostatnie trzy lekcje nauczyciel nie musi informować.
       3. W ciągu tygodnia uczeń może mieć najwyżej trzy zapowiedziane sprawdziany, przy czym nie więcej niż jeden dziennie. Zasada ta nie dotyczy zmiany terminu sprawdzianu na prośbę uczniów.
     3. Nauczyciel podczas każdego sprawdzianu podaje uczniom kryteria wymagane do otrzymania określonej oceny. Przy ocenie prac pisemnych punktowanych ustala się następujące przedziały procentowe odpowiadające stopniom:
    1. 90 – 100% – bardzo dobry
    2. 75 – 89% – dobry
    3. 50 – 74% – dostateczny
    4. 30% – 49% – dopuszczający
    5. 0 – 29% – niedostateczny
    6. wymagania na stopień celujący ustala nauczyciel.
     1. Prace pisemne należy po sprawdzeniu i ocenieniu udostępnić uczniom na lekcji, w terminie do dwóch tygodni od daty sprawdzianu.
       1. Termin udostępnienia prac może ulec przesunięciu ze względu na nieobecność nauczyciela, zmianę planu zajęć klasy lub okres ferii szkolnych.
     2. Jeżeli uczeń jest nieobecny na zapowiedzianym sprawdzaniu wiadomości i umiejętności (w formie pisemnej, ustnej lub ćwiczeń praktycznych i sprawnościowych), bez względu na jego przyczyny, nauczyciel zobowiązuje go w formie i terminie przez siebie określonym do poddania się takiemu sprawdzianowi, jednak wyłącznie w czasie zajęć szkolnych z danego przedmiotu nauczania w swojej klasie lub zajęć wyrównawczych i nie później niż w ciągu 2 tygodni.   
       1. Jeżeli uczeń nie zgłosi się w ustalonym terminie nauczyciel daje uczniowi sprawdzian do napisania na najbliższej lekcji.
     3. Uczeń ma prawo do poprawienia oceny z danej formy oceniania w trybie uzgodnionym z nauczycielem.
     4. W przypadkach, kiedy opanowanie danej partii materiału, określonych umiejętności jest warunkiem koniecznym i nieodzownym do dalszego etapu w procesie nauczania, nauczyciel może zobowiązać ucznia do poddawania się sprawdzianom aż do uzyskania oceny pozytywnej.
     5. Poprawiona ocena jest odnotowywana w dzienniku elektronicznym, przy czym obydwie brane są pod uwagę przy ustalaniu oceny śródrocznej i rocznej. W przypadku wpisu „0” i jego poprawy nauczyciel bierze pod uwagę jedynie ocenę z poprawy.
     6. Uczeń ma prawo do zgłoszenia nieprzygotowania do zajęć edukacyjnych bez podania przyczyny 1 raz w semestrze.
     7. Wyniki oceniania powinny być na bieżąco wpisywane do dziennika elektronicznego. Uczeń oraz jego rodzice/prawni opiekunowie mają prawo wglądu do dziennika logując się do systemu LIBRUS na indywidualne konto ucznia bądź rodzica (prawnego opiekuna) oraz w szkole w obecności dyrektora szkoły, wychowawcy klasy, pedagoga szkolnego lub nauczyciela prowadzącego zajęcia z danego przedmiotu.
     8. Nauczyciele mają prawo do prowadzenia dodatkowej dokumentacji osiągnięć edukacyjnych uczniów w postaci notesów nauczycielskich.
     9. Jako zasadę przyjmuje się, że w okresie pierwszego tygodnia pobytu w szkole uczniów klas pierwszych i nowo przybyłych do klas programowo wyższych, poddaje się sprawdzaniu osiągnięć, odnotowując w dziennikach tylko oceny pozytywne.
     10. Przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej, w terminie nie krótszym niż 2 tygodnie, nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne są zobowiązani poinformować ucznia o przewidywanych dla niego śródrocznych/rocznych ocenach klasyfikacyjnych lub niemożliwości sklasyfikowania z zajęć edukacyjnych.
     11. Przewidywane oceny nie muszą być ostatecznymi ocenami śródrocznymi/rocznymi. Zależą one od postępów ucznia w nabywaniu wiadomości i umiejętności.
     12. Uczeń, którego poinformowano o przewidywanej rocznej ocenie pozytywnej, nie może z danych zajęć edukacyjnych otrzymać oceny niedostatecznej.
     13. W tygodniu poprzedzającym klasyfikację śródroczną i roczną nie przewiduje się żadnych form sprawdzianów obejmujących zakres szerszy niż trzy jednostki lekcyjne, chyba, że na wniosek ucznia w związku z podwyższeniem klasyfikacyjnej oceny rocznej z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.
     14. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.
     15. Podstawą do nieklasyfikowania z danych zajęć edukacyjnych jest nieobecność ucznia na co najmniej 50% tych zajęć oraz niepoddanie się co najmniej połowie ustalonych przez nauczyciela form oceniania.
     16. Nauczyciele ustalają śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych a wychowawca śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania zgodnie w terminach zgodnych z terminarzem ustalanym corocznie przez Radę Pedagogiczną.
     17. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązujących zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele sugerując się średnią ważoną ocen cząstkowych, zgodnie z Procedurami Korzystania z Dziennika Elektronicznego LIBRUS:
    1. średnia poniżej 1,79               ocena 1
    2. średnia od 1,80 do 2,59         ocena 2
    3. średnia od 2,60 do 3,59         ocena 3
    4. średnia od 3,60 do 4,59         ocena 4
    5. średnia od 4,60 do 5,29         ocena 5
    6. średnia 5,30 i wyżej               ocena 6

    29   Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

    30.  Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić, w terminie do  2 dni po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania ocen.

    31.  Do wystawienia ocen z zajęć edukacyjnych obejmujących kształcenie zawodowe należy wykorzystać również wymogi programowe obejmujące wymagania podstawowe, rozszerzające i dopełniające, w sposób następujący:

    1)Wymagania podstawowe obejmują wiadomości i umiejętności:

    a.  łatwe do opanowania,

    b.  niezbędne w zawodzie,

    c. bezpośrednio użyteczne do pracy zawodowej.

    1. Wymagania rozszerzające obejmują wiadomości i umiejętności:

    a. umiarkowanie trudne do opanowania,

    b. w pewnym stopniu hipotetyczne,

    c. przydatne w zawodzie,

           d.  pośrednio użyteczne w pracy zawodowej.

    1. Wymagania dopełniające obejmują wiadomości i umiejętności:

    a. trudne do opanowania,

    b.  twórcze naukowo,

    c.  wyspecjalizowane w zawodzie.

    32.  Ocenę dopuszczającą lub dostateczną może uzyskać uczeń spełniający wymagania podstawowe. Oceny wyższe mogą otrzymać uczniowie, którzy oprócz wymagań podstawowych spełniają odpowiednio wymagania dopełniające i rozszerzające.

    33.  Ustalając stopnie z zajęć praktycznych główną uwagę należy skierować na stopień opanowania umiejętności wynikających z założonych celów kształcenia określonych w oparciu o podstawę programową.

    1)  Kontrola umiejętności powinna obejmować wykorzystanie wiadomości teoretycznych, zasady bhp, organizację pracy, stopień samodzielności oraz końcowy efekt działań ucznia. Stąd też kryteria oceniania zajęć praktycznych można ująć następująco:

     

    Kryteria

     

    stopień

    Wykorzystanie wiadomości teoretycznych

    Przestrze-ganie prze-pisów bhp

    Organizacja stanowiska pracy

    Sposób wykonania zadania

    Jakość wykonanego zadania

    Celujący

    (6)

    Zdobył wiadomości znacznie przekraczające program nauczania przedmiotu w danej klasie.

    Proponuje i stosuje rozwiązania nietypowe. Samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia.

    Bardzo dobry

    (5)

    Umiejętność samodzielnego doboru parametrów technologicz-nych lub metod analitycznych.

    W pełni przestrze-gane przepisy bhp

     

     

    Prawidłowa organizacja pracy i stanowiska. Bezbłędne wykorzystanie maszyn, urządzeń i aparatury laboratoryjnej

    Prawidłowe i bardzo sprawne wykonywanie czynności. Praca samodzielna.

    Wykonanie bez zastrzeżeń. Bardzo wysoka jakość wyrobu lub powtarzalność wyników analizy.

    Dobry

    ( 4)

    Poprawne obliczenia i dobór parametrów technologicznych lub metod analitycznych

    W pełni przestrzegane przepisy bhp

     

    Niewielkie usterki w organizacji pracy. Poprawne wykorzystanie maszyn urządzeń lub aparatury laboratoryjnej

    Prawidłowe i sprawne wykonywanie czynności. Praca prawie samodzielna.

     

    Wykonywanie odpowiadające w pełni warunkom technologicznym. Wynik analizy obarczony niewielkim błędem jakościowym.

    Dostateczny

    (3)

    Zadawalająca znajomość wymogów technologicznych lub zasad oznaczeń laboratoryjnych

    Konieczna pomoc nauczyciela

    W pełni przestrzegane przepisy bhp.

    Istotne braki w organizacji pracy. Błędy w wykorzystywaniu maszyn i urządzeń lub aparatury laboratoryjnej.

    Brak umiejętności samodzielnej pracy konieczność częstego instruktażu i kontroli.

    Wykonanie poprawne z usterkami. Wyrób po poprawkach odpowiada warunkom technologicznym odbioru. Wynik analizy obarczony błędem w granicach tolerancji.

    Dopuszczający (2)

    Wykazywanie małych zainteresowań przy niewielkiej samodzielności i przy stałej kontroli ze strony nauczyciela.

    Niedostateczny

    (1)

    Brak wiadomości. Błędna interpretacja wymogów technologicznych lub zasad oznaczeń laboratoryjnych

    Zachowanie pod-stawowych przepisów bhp pod stałym nadzorem nauczyciela.

    Lekceważenie obowiązków. Nieporządek na stanowisku pracy. Niszczenie narzędzi i sprzętu laboratoryjnego.

    Niewłaściwe metody pracy. Brak reakcji na wskazówki w instruktażu bieżącym.

    Wykonanie z błędami. Wyrób nie odpowiada warunkom technologicznym odbioru. Błędny wynik analizy.

                   

     

    34. W końcowej ocenie z zajęć praktycznych ucznia nauczyciel powinien uwzględnić również:

    1. systematyczne uczęszczanie,
    2. punktualność i zdyscyplinowanie,
    3. prowadzenie dzienniczka zajęć.

    34.  Kryteria oceniania praktyk zawodowych

    1.Oceniając ucznia na praktykach zawodowych oprócz jakości pracy, jej przebiegu i zachowania zasad bhp, należy wziąć pod uwagę takie cechy ucznia jak:

    1. systematyczne uczęszczanie,
    2. punktualność i niezawodność,
    3. poczucie odpowiedzialności, gotowość do pracy w zespole i pomocy innym,
    4. jego stosunek do pracy i zaangażowanie,
    5. zainteresowanie podjętym zadaniem,
    6. porządek w miejscu pracy i kulturę osobistą,
    7. pilność i wytrwałość,
    8. aktywność, koncentrację i tempo pracy.

     

     

     

     

     

     

     

    1. Uwzględnienie powyższych cech jest podstawą do wystawienia ocen wg kryteriów:

    Stopień

    Przestrzeganie przepisów bhp

    Przebieg pracy

    Jakość pracy

    Celujący

    (6)

    Przykładne przestrzeganie norm i przepisów bhp

    Wyjątkowo sprawne i zupełnie samodzielne wykonywanie zleconych czynności.

    Bardzo dokładne wykonywanie czynności z własnymi rozwiązaniami innowacyjnymi za zgodą opiekuna

    Bardzo dobry

    (5)

    Przestrzeganie norm i przepisów bhp bez zarzutów

    Prawidłowe i sprawne w miarę samodzielne wykonywanie zleconych czynności

    Bezbłędne wykonywanie zleconych czynności

    Dobry (4)

    W pełni przestrzega-nie przepisów bhp

    Czynności wykonywane prawie samodzielnie i dość sprawnie

    Poprawne wykonywanie czynności

    Dostateczny (3)

    Bez istotnych uchybień

    Brak umiejętności samodzielnej pracy. Konieczność częstszego instruktażu i kontroli opiekuna

    Wykonywanie czynności
    z błędami, które uczeń poprawia wg wskazówek opiekuna.

    Dopuszczający (2)

    Zachowuje podstawowe przepisy bhp, wymaga nadzoru opiekuna

    Duże błędy w wykonywaniu czynności nawet przy częstej pomocy opiekuna.

    Wykonywanie czynności
    z błędami, których usunięcie obniża jakość efektu końcowego.

    Niedostateczny (1)

    Lekceważy przepisy bhp

    Brak reakcji na polecenia i wskazówki udzielane przez opiekuna.

    Wykonanie z błędami nie
    do naprawienia.

     

    §5

    OCENA ZACHOWANIA UCZNIA

     

     1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
    1. wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
    2. postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej,
    3. dbałość o patriotyzm, honor i tradycje szkoły,
    4. dbałość o piękno mowy ojczystej,
    5. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
    6. godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,
    7. okazywanie szacunku innym osobom,
    8. przestrzeganie postanowień statutu szkoły.
    1. Roczną i końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:
    1. wzorowe,
    2. bardzo dobre,
    3. dobre,
    4. poprawne,
    5. nieodpowiednie,
    6. naganne.
    1. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
       1. oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,
       2. promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły z zastrzeżeniem rozdz. II, pkt 20a.
    2. Ocenę zachowania ustala wychowawca, uwzględniając:
       1. szczegółowe kryteria oceny zachowania: informacje o uczniu uzyskane od innych nauczycieli, kierownika i wychowawców internatu, pracowników szkoły oraz organizacji szkolnych i pozaszkolnych,
       2. informacje o uczniu uzyskane od uczniów danej klasy,
       3. samoocenę zachowania ucznia.
    3. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni pedagogiczno-psychologicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
    4. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według skali: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne.
    5. Wychowawca, po zasięgnięciu opinii klasy i uwzględnieniu samooceny ucznia ustala śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminach ustalonych corocznie przez Radę Pedagogiczną.
    6. Przed śródrocznym/rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej, w terminie nie krótszym niż 2 tygodnie, wychowawca klasy jest zobowiązany poinformować uczniów o przewidywanej śródrocznej/rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.
    7. Przewidywana ocena nie musi być oceną ostateczną. Zależy to od spełniania kryteriów oceny zachowania przez ucznia, w okresie po poinformowaniu ucznia o przewidywanej dla niego ocenie.
    8. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić, w terminie do 2 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych, zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie
     z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania oceny.
    9. Oceny z zachowania ustala się w oparciu o punktowy system oceniania zachowania ucznia:

     

    PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA

     

    KRYTERIUM

    WAGA

    DODATNIE

    min

    max

    01. 100 frekwencji – raz w ciągu semestru

    40

    40

    02. Brak godzin nieusprawiedliwionych – raz w ciągu semestru

    20

    20

    03. Brak spóźnień – raz w ciągu semestru

    15

    15

    04. Sumienne wypełnianie obowiązków dyżurnego

    5

    5

    05. Wysoka kultura osobista w kontaktach z nauczycielami pracownikami szkoły uczniami – raz w sem.

    5

    20

    06. Uczestnictwo w umundurowaniu podczas świąt i uroczystości

    20

    20

    07. Udział ucznia w konkursach przedmiotowych olimpiadach i zawodach sportowych

    10

    10

    08. Laureat/finalista konkursów olimpiad i zawodów poziomu – szkolny

    10

    10

    09. Laureat/finalista konkursów olimpiad i zawodów poziomu – międzyszkolny powiatowy

    20

    20

    10. Laureat/finalista konkursów olimpiad i zawodów poziomu – wojewódzki

    30

    30

    11. Laureat/finalista konkursów olimpiad i zawodów poziomu – krajowy

    50

    50

    12. Aktywna praca w szkolnym radiowęźle, przy nagłośnieniu

    5

    20

    13. Reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym

    10

    30

    14. Przygotowanie materiałów na szkolną stronę www

    10

    10

    15. Przygotowanie gazetki szkolnej

    10

    10

    16. Aktywne uczestnictwo w akademiach i uroczystościach

    10

    20

    17. Opracowanie i wdrożenie projektu imprezy szkolnej

    15

    30

    18. Aktywna praca w samorządzie klasowym /Przewodniczący/ – raz w ciągu semestru

    10

    10

    19. Aktywna praca w samorządzie klasowym /Zastępca Przewodn./ - raz w ciągu semestru

    5

    5

    20. Aktywna praca w samorządzie klasowym /Skarbnik/ – raz w ciągu semestru

    15

    15

    21. Aktywna praca w samorządzie klasowym /inna znacząca funkcja/ – raz w ciągu semestru

    5

    5

    22. Oddawanie krwi

    15

    30

    23. Wolontariat

    15

    40

    24. Organizacja imprez charytatywnych

    15

    30

    25. Inne formy aktywnego udziału w życiu szkoły i środowiska

    5

    30

    26. Reprezentowanie szkoły w uroczystościach i imprezach pozaszkolnych

    10

    30

    27. Punktacja wg decyzji wychowawcy – na koniec semestru

    -30

    30

    28. Punktacja wg decyzji klasy – na koniec semestru

    -10

    10

    UJEMNE

    max

    min

    31. Nieusprawiedliwiona godzina lekcyjna – za każdą godzinę /-10/

    -10

    -10

    32. Nieusprawiedliwione spóźnienie na lekcję – za każde /-1/

    -10

     

    -10

    33. Zaniedbywanie obowiązków dyżurnego

    -5

    -5

    34. Niewywiązywanie się z zadań dobrowolnie przez ucznia przyjętych

    -5

    -20

    35. Nieuzasadnione niewykonywanie poleceń nauczyciela

    -5

     

    -20

    36. Samowolne opuszczanie terenu szkoły podczas przerw i zajęć lekcyjnych

    -20

    -20

    37. Nieterminowe oddawanie książek do biblioteki szkolnej – raz w ciągu semestru

    -5

    -20

    38. Wulgarne słownictwo

    -10

    -20

    39. Niestosowny wygląd – wyzywający lub nieestetyczny strój

    -5

    -20

    40. Brak stroju galowego podczas ważnych uroczystości szkolnych, brak umundurowania

    -20

    -20

    41. Brak munduru w dniu mundurowym

    -10

    -10

    43. Nagrywanie lub umieszczanie w Internecie zdjęć bez wiedzy i zgody tych osób

    -20

    -40

    44. Szykanowanie obmawianie czy pisanie nieprawdy w Internecie

    -25

    -25

    45. Brak kultury osobistej w kontaktach z pracownikami szkoły oraz z innymi uczniami, oszukiwanie, okłamywanie nauczyciela

    -20

    -30

    46. Używanie podczas lekcji telefonu komórkowego lub innego sprzętu elektr. bez zgody nauczyciela

    -10

    -30

    47. Przeszkadzanie nauczycielowi w prowadzeniu zajęć lekcyjnych /m.in. rozmowa kłótnia jedzenie etc./

    -10

    -10

    48. Niewłaściwe zachowanie podczas uroczystości szkolnych i państwowych

    -10

    -10

    49. Fałszowanie podpisu rodziców nauczycieli oraz dokumentacji szkoły

    -30

    -30

    50. Kradzież

    -50

    -50

    51. Niszczenie mienia szkolnego lub innego – punkty każdorazowo i zwrot kosztów naprawy

    -30

    -30

    52. Palenie papierosów na terenie szkoły

    -25

    -25

    53. Przychodzenie do szkoły pod wpływem alkoholu /dotyczy również wycieczek i imprez szkolnych/

    -50

    -50

    54. Przynoszenie rozprowadzanie i zażywanie alkoholu na terenie szkoły

    -50

    -50

    55. Przychodzenie do szkoły pod wpływem narkotyków i innych środków odurzających

    -50

    -50

    56. Agresja /bojki /pobicia

    -50

    -50

    57. Przemoc psychiczna

    -30

    -50

     

    1. Na początku roku szkolnego uczeń 0 punktów, co jest równowartością oceny poprawnej z zachowania. W ciągu danego semestru swoim zachowaniem, ogólnie pojętą kulturą osobistą i zaangażowaniem w życie szkoły i klasy itp. przyczynia się do zwiększenia liczby punktów, a tym samym wyższej oceny zachowania:
       1. powyżej 150 pkt (wzorowe)                   
       2. 101 – 150 (bardzo dobre)
       3.  51- 100 (dobre)                                      
       4. 0 – 50 (poprawne)
       5. 50 (nieodpowiednie)                   
       6.  poniżej -50 (naganne)
    2. Z początkiem kolejnego semestru uczeń znów ma 0 punktów.
    3. Na koniec roku szkolnego uczeń otrzymuje średnią ocen zachowania z obu semestrów.
    4. Uczeń, który otrzyma naganę dyrektora szkoły, nie może otrzymać oceny zachowania wyższej niż „nieodpowiednia”, bez względu na ilość uzbieranych punktów dodatnich w ciągu jednego semestru.
    5. Uczeń, który otrzyma naganę wychowawcy klasy, nie może otrzymać oceny zachowania wyższej niż „poprawna”, bez względu na ilość uzbieranych punktów dodatnich w ciągu jednego semestru.
    6. Uczeń, który uzyskał więcej niż 50 punktów ujemnych, nie może mieć zachowania wyższego niż bardzo dobre.
    7. Wychowawca klasy wystawiając ocenę zachowania na semestr i zakończenie roku szkolnego, uwzględnia punkty otrzymane przez ucznia w internacie oraz opinię wychowawców internatu.

     

    §6

     

    ZASADY NAGRADZANIA UCZNIÓW ZA WYSOKIE WYNIKI

    W NAUCE I ZACHOWANIU

     

    1. Uczniowie, którzy spełniają wymagania do uzyskania świadectwa z wyróżnieniem oraz uzyskali najwyższą średnią ocen w danym typie szkoły są typowani przez Samorząd Uczniowski i Radę Pedagogiczną do Stypendium Prezesa Rady Ministrów.
    2. Uczniowie, którzy spełniają kryteria zawarte w Regulaminie przyznawania stypendium przyznawanym uczniom kształcącym się w szkołach prowadzonych przez Gminę Zarzecze, dyrektor szkoły wnioskuje o przyznanie stypendium.
    3. Uczniowie wyróżniający się w nauce i zachowaniu oraz mający znaczące osiągnięcia są typowani przez wychowawców do nagrody szkolnej.
    4. Uczniowie, którzy uzyskują średnią ocen na koniec roku szkolnego, co najmniej 4,75 i ocenę zachowania, co najmniej bardzo dobrą, otrzymują świadectwo promocyjne z wyróżnieniem.
    5. Rodzice uczniów klas programowo najwyższych, typowani przez wychowawcę klasy otrzymują, po aprobacie Rady Pedagogicznej, listy gratulacyjne wręczane przez dyrektora szkoły podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego.
    6. Uczniom, którzy w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskali najwyższą średnią ocen w klasie, co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania oraz mają wysoką frekwencję, dyrektor szkoły udziela pochwały na uroczystości zakończenia roku szkolnego.

     

     

     

     

    §7

     

    WARUNKI I TRYB UZYSKIWANIA WYŻSZYCH NIŻ PRZEWIDYWANE ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH ORAZ ROCZNEJ OCENY ZACHOWANIA

     

     1. Uczeń lub jego rodzice/prawni opiekunowie mają prawo wnioskować w formie pisemnej do nauczycieli o podwyższenie oceny z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych.
     2.  Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1, zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
     3. Wniosek ucznia lub jego rodziców/prawnych opiekunów musi zawierać uzasadnienie. Wnioski bez uzasadnienia nie będą rozpatrywane.
     4. We wniosku uczeń lub jego rodzice/prawni opiekunowie określają ocenę, o jaką uczeń się ubiega.
     5. W przypadku uznania zasadności wniosku, uczeń wnioskujący o podwyższenie oceny przystępuje do sprawdzianu wiadomości i umiejętności z zakresu materiału określonego przez nauczyciela, w terminie nie późniejszym niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżenia.
     6. Podczas sprawdzianu obowiązują wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych podane przez nauczyciela na początku roku szkolnego.
     7. Sprawdzian przeprowadza się w formie pisemnej, z wyjątkiem egzaminu z informatyki, technologii informacyjnej i wychowania fizycznego, z których sprawdzian ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
     8. Ze sprawdzianu sporządza się protokół. Protokół przechowuje wychowawca klasy w teczce wychowawcy klasy.
     9. Uczeń lub jego rodzice/prawni opiekunowie mają prawo wnioskować w formie pisemnej do wychowawcy o podwyższenie oceny z zachowania w terminie nie dłuższym niż 2 dni od otrzymania informacji o przewidywanej dla niego rocznej ocenie zachowania.
     10. We wniosku uczeń lub jego rodzice/prawni opiekunowie określają ocenę, o jaką uczeń się ubiega.
     11. Ocena zachowania ucznia może być podwyższona w przypadku:
    1. zaistnienia nowych okoliczności np. informacji o pozytywnych zachowaniach ucznia, osiągnięciach, pracy społecznej na rzecz środowiska itp.,
    2. pozytywnej opinii samorządu klasowego,
    3. otrzymania pochwały dyrektora szkoły,
    4. uczeń musi wykazać się aktywnością w przedsięwzięciach podejmowanych dla podwyższania oceny:
     1. W przypadku uznania zasadności wniosku, prowadzi się postępowanie dotyczące podwyższania przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w terminie nie późniejszym niż na 7 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej.
     2. Postępowanie przeprowadza wychowawca wraz z pedagogiem szkolnym i sporządza z tego postępowania protokół.

     

     

     

    §8

     

    EGZAMINY KLASYFIKACYJNE

     

    1. Uczeń jest klasyfikowany, jeżeli został oceniony ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z wyjątkiem tych, z których został zwolniony.
    2. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania oraz nie poddania się co najmniej połowie ustalonych przez nauczyciela obowiązkowych form oceniania.
    3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny. Uczeń ubiegający się o egzamin klasyfikacyjny musi złożyć podanie do dyrekcji szkoły nie później niż na 1 dzień przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej.
    4. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na wniosek jego rodziców/prawnych opiekunów kierowany do dyrektora szkoły Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. Przypadek każdego ucznia rozpatrywany jest indywidualnie. Członkowie Rady Pedagogicznej wyrażają zgodę na egzamin w drodze głosowania. Zgodę na egzamin otrzymuje uczeń, który w wyniku głosowania otrzymał większość głosów członków Rady Pedagogicznej obecnych na posiedzeniu rady. Uczeń jest zobowiązany dowiedzieć się w sekretariacie szkoły o decyzji Rady Pedagogicznej.
    5. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:
    1. realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok nauki,
    2. ubiegający się o przyjęcie do klasy programowo wyższej (jeśli występują różnice między szkołami w zakresie zajęć edukacyjnych w szkolnych planach nauczania),
    3. spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.
    1. W przypadku ucznia realizującego obowiązek szkolny poza szkołą egzamin klasyfikacyjny nie obejmuje zajęć edukacyjnych: wychowanie fizyczne oraz dodatkowe zajęcia edukacyjne. Takiemu uczniowi nie ustala się oceny z zachowania.
    2. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z informatyki, technologii informacyjnej i wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
    3.  Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności ubiegający się
     o egzamin klasyfikacyjny musi złożyć podanie w dyrekcji szkoły nie później niż na 1 dzień przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej. Rada pedagogiczna na wniosek dyrektora podejmuje decyzje o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu ucznia do egzaminu klasyfikacyjnego.
    4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

     1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki;

     2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

    10. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: plastyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.

    11. Uczniowi, o którym mowa w ust. 4  pkt 2, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.

    12. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z zastrzeżeniem ust. 8.

    13. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

    14. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami/prawnymi opiekunami.

    15.Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 1 i 2 przeprowadza komisja, w skład której wchodzą:

    1) nauczyciel prowadzący dane zajęci edukacyjne - jako przewodniczący komisji;

    2)  nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

    16. Uczeń i jego rodzice zostają poinformowani o zakresie materiału dydaktycznego, formie egzaminu klasyfikacyjnego oraz o kryteriach oceny.

    17. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą.

    18. W skład komisji wchodzą:

    1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji;

    2) nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.

    1.  Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami), liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.
    2. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice/prawni opiekunowie ucznia.
    3. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający

    w szczególności:

    1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;

    2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, o której mowa w ust. 10 i 11;

    3) termin egzaminu klasyfikacyjnego;

    4) imię i nazwisko ucznia;

    5) zadania egzaminacyjne;

    6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

    1. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.
    1.  Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
    1. Część pisemna egzaminu nie może trwać dłużej niż 60 minut.
    2. W części ustnej uczeń losuje zestaw trzech pytań/zadań, a egzamin trwa nie dłużej niż 30 minut.
    3. Pytania/zadania egzaminacyjne lub zadania praktyczne proponuje egzaminator, a zatwierdza dyrektor szkoły lub przewodniczący komisji. Stopień trudności powinien być różny
     i odpowiadać kryteriom ocen z danego przedmiotu.
    1. Zestaw pytań/zadań egzaminator przedstawia dyrektorowi szkoły lub przewodniczącemu komisji do zatwierdzenia najpóźniej na 1 dzień przed datą wyznaczonego egzaminu klasyfikacyjnego.
    1. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni, w charakterze obserwatorów, rodzice/prawni opiekunowie ucznia.
    2. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego nie jest promowany do klasy programowo wyższej. Uczeń, który przystąpił do kilku egzaminów klasyfikacyjnych i w ich wyniku otrzymał więcej niż 1 ocenę niedostateczną nie jest promowany do klasy programowo wyższej.
    3. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego
     w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
    4.  Uczeń  niedopuszczony decyzją rady pedagogicznej do egzaminu klasyfikacyjnego nie jest promowany do klasy programowo wyższej.
    5. W razie udokumentowanej choroby lub wypadków losowych uniemożliwiającej uczniowi nie klasyfikowanemu z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności przystąpienie do egzaminu klasyfikacyjnego dyrektor może wyznaczyć dodatkowy termin egzaminu klasyfikacyjnego, który musi się odbyć przed rozpoczęciem nauki klasie programowo wyższej.
    6. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "nieklasyfikowany" albo "nieklasyfikowana".
    7. Uczeń, który jest niesklasyfikowany na I semestr, zobowiązany jest zaliczyć wskazane przez nauczyciela treści podstawy programowej.
    1.  Zaliczenie odbywa się w formie i  terminie ustalonym przez nauczyciela przedmiotu.
    2. O terminie nauczyciel informuje  ucznia i rodzica na wywiadówce półrocznej.

     

    § 9

     

    EGZAMINY POPRAWKOWE

     

     1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.
     2. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów zapoznają ucznia (w formie pisemnej) z wymaganiami edukacyjnymi niezbędnymi do uzyskania oceny. Uczeń ma obowiązek, najpóźniej w ostatnim dniu zajęć edukacyjnych w roku szkolnym, zgłosić się do nauczyciela po wymagania edukacyjne i potwierdzić ich otrzymanie podpisem.
     3. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z informatyki, technologii informacyjnej i wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
     4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:
    1. dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły jako przewodniczący komisji,
    2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako egzaminator,
    3. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne jako członek komisji. 
     1. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy w komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne. W przypadku braku nauczyciela tego samego przedmiotu do komisji można, w porozumieniu z dyrektorem, powołać nauczyciela zatrudnionego w innej szkole.
     2. Część pisemna egzaminu nie może trwać dłużej niż 60 minut.
     3. W części ustnej uczeń losuje zestaw trzech pytań/ zadań, a egzamin trwa nie dłużej niż 30 minut.
     4. Pytania/zadania egzaminacyjne lub zadania praktyczne proponuje egzaminator, a zatwierdza przewodniczący komisji. Stopień trudności powinien być różny i odpowiadać kryteriom ocen z danego przedmiotu. Zestaw pytań/zadań egzaminator przedstawia przewodniczącemu komisji do zatwierdzenia najpóźniej na 1 dzień przed datą wyznaczonego egzaminu poprawkowego.
     5. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół.
     6.  Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
     7. Komisja może na podstawie przeprowadzonego egzaminu poprawkowego:
    1. podwyższyć ocenę w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu,
    2. pozostawić ocenę ustaloną przez nauczyciela w przypadku negatywnego wyniku egzaminu.
     1. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
     2. Uczeń pełnoletni lub rodzice/prawni opiekunowie ucznia niepełnoletniego ubiegający się o zmianę terminu egzaminu poprawkowego składają do dyrektora szkoły podanie uzasadniające usprawiedliwioną nieobecność na egzaminie.
     3. O przyczynie nieobecności uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są poinformować dyrektora szkoły najpóźniej w dniu egzaminu.
     4. Nieusprawiedliwiona nieobecność na egzaminie jest równoznaczna z niezdaniem egzaminu.

     

    § 10

     

    TRYB ODWOŁAWCZY

     

     1. Uczeń pełnoletni lub rodzice/prawni opiekunowie ucznia niepełnoletniego mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeśli uznają, że śródroczna lub roczna ocena z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie
      z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
     2. Zastrzeżenia, na piśmie, wraz z uzasadnieniem, mogą być zgłoszone do dyrektora w terminie do 7 dni po zakończeniu semestru, a w przypadku egzaminu poprawkowego do 5 dni od dnia przeprowadzenia tego egzaminu.
     3. Dyrektor rozpatruje złożone zastrzeżenia w ciągu 3 dni i w przypadku stwierdzenia, że śródroczna/roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor powołuje komisję, która:
    1. w przypadku śródrocznej/rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala śródroczną/roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych,
    2. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
    3. uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek dowiedzieć się w sekretariacie szkoły o wyniku rozpatrzonego zastrzeżenia.
     1. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). Sprawdzian przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.
     2. Sprawdzian wiadomości i umiejętności przeprowadza komisja w składzie:
    1. dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze w szkole – jako przewodniczący komisji,
    2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
    3. dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne.
     1. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy w komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne. W przypadku braku nauczyciela tego samego przedmiotu do komisji można, w porozumieniu z dyrektorem, powołać nauczyciela zatrudnionego w innej szkole.
     2. Nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych zapoznają ucznia z wymaganiami edukacyjnymi niezbędnymi do uzyskania ocen klasyfikacyjnych. Uczeń ma obowiązek, zgłosić się do nauczyciela po wymagania edukacyjne i potwierdzić ich otrzymanie podpisem.
     3. Sprawdzian wiadomości i umiejętności składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z informatyki, technologii informacyjnej i wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
     4. Część pisemna sprawdzianu nie może trwać dłużej niż 60 minut.
     5. W części ustnej uczeń losuje zestaw trzech pytań/ zadań, a sprawdzian trwa nie dłużej niż 30 minut.
     6. Pytania/zadania na sprawdzian lub zadania praktyczne proponuje nauczyciel danych zajęć edukacyjnych, a zatwierdza przewodniczący komisji. Stopień trudności powinien być różny i odpowiadać kryteriom ocen z danych zajęć edukacyjnych. Zestaw pytań/zadań nauczyciel przedstawia przewodniczącemu komisji do zatwierdzenia najpóźniej na 1 dzień przed datą wyznaczonego sprawdzianu.
     7. Z przeprowadzonego sprawdzianu sporządza się protokół. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
     8. Komisja może na podstawie przeprowadzonego sprawdzianu:
    1. podwyższyć ocenę w przypadku pozytywnego wyniku,
    2. pozostawić ocenę ustaloną przez nauczyciela w przypadku negatywnego wyniku.
     1. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem oceny niedostatecznej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
     2. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
    1. Uczeń lub jego rodzice/prawni opiekunowie ubiegający się o zmianę terminu sprawdzianu składają do dyrektora szkoły podanie uzasadniające usprawiedliwioną nieobecność na sprawdzianie.
    2. O przyczynie nieobecności uczeń lub jego rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są poinformować dyrektora szkoły najpóźniej w dniu sprawdzianu. Nieusprawiedliwiona nieobecność na sprawdzianie jest równoznaczna z niezdaniem egzaminu.
     1. Dla ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania dyrektor powołuje komisję w składzie:
    1. dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze w szkole – jako przewodniczący komisji,
    2. wychowawca klasy,
    3. wskazany przez dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
    4. pedagog,
    5. psycholog,
    6. przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego wybierany na dany rok szkolny przez Samorząd Szkolnego,
    7. przedstawiciel Rady Rodziców wybierany na dany rok szkolny przez Radę Rodziców.
     1. Komisja w celu ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania uczniów odbywa zebranie w terminie do 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.
     2. Wychowawca przedstawia sylwetkę ucznia oraz uzasadnienie ustalonej przez siebie rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia.
     3. Członkowie komisji mają prawo uzupełnienia informacji podanej przez wychowawcę o stopniu respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.
     4. Po dyskusji członkowie komisji, w drodze głosowania zwykłą większością głosów, ustalają roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
     5. Z przeprowadzonego postępowania sporządza się protokół zawierający:
    1. skład komisji,
    2. termin posiedzenia,
    3. informacje podane przez wychowawcę,
    4. informacje podane przez członków komisji, 
    5. krótką informację z dyskusji,
    6. wynik głosowania,
    7. uzyskaną ocenę.
     1. Komisja może na podstawie przeprowadzonego postępowania:
    1. podwyższyć ocenę w przypadku pozytywnego wyniku,
    2. pozostawić ocenę ustaloną przez wychowawcę w przypadku negatywnego wyniku
     1. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna.

     

    § 11

    OCENIANIE W NAUCZANIU ZDALNYM

     

    1. Uczniowie mają obowiązek uczestniczenia w zajęciach prowadzonych online, zgodnie
      z planem lekcji.
    2. Nauczanie zdalne będzie odbywać się na platformie MS Teams oraz poprzez e-dziennik LIBRUS. Nauczyciele udostępniać będą tam materiały do pracy oraz kontaktować się
      w czasie rzeczywistym lub poprzez wiadomości i nagrania z uczniami.
    3. Nauczyciel udostępnia materiały do pracy zdalnej, wykorzystując platformę edukacyjną MS Teams lub/i inne narzędzia Internetowe.
    4. Nauczyciel udostępniając zadania określa terminy, warunki i formy zaliczenia prac.
    5. Wykonane zadania uczniowie mają obowiązek przesłać w formie skanów, zdjęć, plików tekstowych itp., na wyznaczony przez nauczyciela adres, komunikator. Ocenianiu podlegają również wypowiedzi ustne z wykorzystaniem platformy TEAMS.
    6. W przypadku sytuacji uniemożliwiającej terminowe przesyłanie prac, uczeń jest zobowiązany zgłosić to wychowawcy klasy lub nauczycielowi.
    7. Wszystkie formy oceniania zaplanowane przez nauczyciela są obowiązkowe dla ucznia. Ocenie podlegać będą prace i zadania wykonywane przez ucznia na bieżąco oraz zadania dodatkowe/projekty dla chętnych.
    8. Uczeń ma prawo do zgłoszenia braku wykonania zadania lub nieprzygotowania ze względu na stan zdrowia lub inną ważną przyczynę.
    9. W pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych uwzględnia się dostosowania wynikające z opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej.
    10. Rodzice są informowani o postępach uczniów przez wpisy w dzienniku elektronicznym lub w razie konieczności indywidualny kontakt e-mailowy lub telefoniczny z nauczycielem przedmiotu lub wychowawcą klasy.
    11.  Wszystkie oceny wystawione za okres pracy zdalnej są brane pod uwagę przy wystawianiu oceny śródrocznej i rocznej.
    12.  Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny pozostają zgodne z systemem oceniania wewnątrzszkolnego.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Załącznik nr 1 – wzór decyzji dyrektora w sprawie zwolnienia ucznia z wychowania fizycznego
     

     

    Zarzecze, dnia ………………………….


    L.dz.............................        

     

     

    Pan/Pani/Państwo

    ……………………………………..

    ……………………………………..

    ……………………………………..

     

    Na podstawie § 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 373) oraz rozdziału II pkt 11 Oceniania Wewnątrzszkolnego Dyrektor Zespołu Szkół w Zarzeczu

     

    zwalnia ucznia ………………………………………………………………………………………..

    (imię i nazwisko ucznia oraz klasa)

    z zajęć wychowania fizycznego

     

    w okresie od ………………………………………. do ………………………………………………

     

    na podstawie opinii wydanej przez lekarza.

     

    Załącznik nr 2 – wzór decyzji dyrektora w sprawie zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka

     

     

    Zarzecze, dnia ………………………….

     

    L.dz.............................        

     

     

                                                                                                  Pan/Pani/Państwo

                                                                                                  ……………………………………..

                                                                                                  ……………………………………..

                                                                                                  ……………………………………..

     

    Na podstawie § 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 373) oraz rozdziału II pkt 12 Oceniania wewnątrzszkolnego Dyrektor Zespołu Szkół w Zarzeczu

     

    zwalnia ucznia ………………………………………………………………………………………..

    (imię i nazwisko ucznia oraz klasa)

     

    z nauki drugiego języka ……………………………………………………………………………..

    (język – nazwa)


    w okresie od ………………………………………. do ………………………………………………

     

    Załącznik nr 3 – wzór pisma do rodziców (prawnych opiekunów) z informacją o przewidywanych śródrocznych/rocznych ocenach klasyfikacyjnych zajęć edukacyjnych oraz o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania ucznia

     

    Zarzecze, dnia ………………………….

     

    L.dz.............................        

    Pan/Pani/Państwo

    ……………………………………..

    ……………………………………..

    ……………………………………..

     

    Egzamin przeprowadza się na podstawie § ……… Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 373) oraz rozdziału III pkt 10 i 11 Oceniania wewnątrzszkolnego informuję, że dla ucznia

    ………………………………………………………………………………………..

    (imię i nazwisko ucznia oraz klasa)

     

    przewiduje się następujące śródroczne/roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i śródroczną/roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania:

    Lp

    Zajęcia edukacyjne

    Oceny bieżące

    Przewidywana ocena

    1

     

     

     

    2

     

     

     

    3

     

     

     

    4

     

     

     

    5

     

     

     

    6

     

     

     

    7

     

     

     

    8

     

     

     

    9

     

     

     

    10

     

     

     

     

     

    ……………………………………

    Przyjęłam/przyjąłem do wiadomości                                                (podpis wychowawcy)

     

     

    ……………………………………………………

    (podpis rodziców lub prawnych opiekunów)

     

    Załącznik nr 4 – wzór protokołu egzaminu zaliczeniowego, sprawdzającego, klasyfikacyjnego, poprawkowego

     

    Zarzecze, dnia ………………………….

     

    Protokół z egzaminu zaliczeniowego/sprawdzającego/klasyfikacyjnego/poprawkowego*

    Egzamin przeprowadza się na podstawie § ……… Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 373) oraz ………………………………….. Oceniania Wewnątrzszkolnego.

     

    1. Nazwisko i imię ucznia ……………………………………………………………………..
    2. Klasa ………………………………………………………………………………………...
    3. Zajęcia edukacyjne ..…………………………………………………………………………
    4. Egzamin z zakresu materiału programowego klasy/semestru ………………………………
    5. Skład komisji:
    1. ………………………………………………………………………………………………..
    2. ………………………………………………………………………………………………..
    3. ………………………………………………………………………………………………..
    4. ………………………………………………………………………………………………..
    1. Termin egzaminu ………………………………………
    2. Pytania wylosowane przez ucznia na egzaminie pisemnym:

    …………………………………………………………………………………………………..

    …………………………………………………………………………………………………..

    …………………………………………………………………………………………………..

    1. Pytania wylosowane przez ucznia na egzaminie ustnym:

    …………………………………………………………………………………………………..

    …………………………………………………………………………………………………..

    …………………………………………………………………………………………………..

    1. Zwięzła informacja o ustnych odpowiedziach ucznia:

    …………………………………………………………………………………………………..

    …………………………………………………………………………………………………..

    1. Wynik egzaminu: ………………………………
    2. Uzyskana ocena: ……………………………….
    3. Załączniki do protokołu:
    1. ………………………………………………………………………………………………..
    2. ………………………………………………………………………………………………..
    1. Podpisy członków komisji:

    …………………………………….                         ………………………………………

    …………………………………….                         ………………………………………

    *niepotrzebne skreślić

     

    Załącznik nr 5 – wzór protokołu postępowania w przypadku wniosku o podwyższenie przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania


    Zarzecze, dnia ………………………….

    L.dz.............................        

     

    Protokół postępowania w przypadku wniosku o podwyższenie
    przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

     

    Egzamin przeprowadza się na podstawie § ……… Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 373) oraz Rozdz. VIII Oceniania Wewnątrzszkolnego.

     

     

     1. Nazwisko i imię ucznia ……………………………………………………………………..
     2. Klasa ………………………………………………………………………………………...
     3. Skład komisji:
     1. ……………………………………………
     2. ……………………………………………
     3. ……………………………………………
     1. Termin przeprowadzenia postępowania …………………….……………………………….
     2. Informacje uzyskane w drodze postępowania na temat zachowania ucznia, jego osiągnięć, pracy społecznej na rzecz środowiska itp.:

    …………………………………………………………………………………………………..

    …………………………………………………………………………………………………..

    …………………………………………………………………………………………………..

    …………………………………………………………………………………………………..

     1. Wynik postępowania wraz z uzasadnieniem:

    …………………………………………………………………………………………………..

    …………………………………………………………………………………………………..

    …………………………………………………………………………………………………..

     1. Uzyskana ocena: …………………………………
     2. Załączniki do protokołu:
    1. ………………………………………………………………………………………………..
    2. ………………………………………………………………………………………………..
    3. ………………………………………………………………………………………………..
     1. Podpisy członków komisji:

    …………………………………………

    …………………………………………

    …………………………………………

     

     

    Załącznik nr 6 – wzór protokołu postępowania w przypadku odwołania się od ustalonej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania


    Zarzecze, dnia ………………………….

    L.dz.............................        

     

    Protokół postępowania w przypadku odwołania się
    od ustalonej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania

     

    Egzamin przeprowadza się na podstawie § ……… Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 373) oraz …………………………….. Oceniania Wewnątrzszkolnego.

     

    1. Nazwisko i imię ucznia ……………………………………………………………………..
    2. Klasa ………………………………………………………………………………………...
    3. Skład komisji:
      1. ……………………………………………
      2. ……………………………………………
      3. ……………………………………………
    4. Termin przeprowadzenia postępowania …………………….……………………………….
    5. Informacje uzyskane w drodze postępowania na temat zachowania ucznia, jego osiągnięć, pracy społecznej na rzecz środowiska itp. oraz zapis treści dyskusji:

    …………………………………………………………………………………………………..

    …………………………………………………………………………………………………..

    …………………………………………………………………………………………………..

    …………………………………………………………………………………………………..

    1. Wynik postępowania wraz z uzasadnieniem:

    …………………………………………………………………………………………………..

    …………………………………………………………………………………………………..

    …………………………………………………………………………………………………..

    1. Uzyskana ocena: …………………………………
    2. Załączniki do protokołu:
    1. ……………………………………………………………………………………………
    2. ……………………………………………………………………………………………
    3. ……………………………………………………………………………………………
    1. Podpisy członków komisji:

    …………………………………………

    …………………………………………

    …………………………………………

    …………………………………………

     

    Załącznik nr 7 – wzór karty samooceny ucznia

     

    Imię i nazwisko ucznia:

     

    ……………………………………………

     

    Klasa: …………………

     

    Proponowana ocena z zachowania:………………

    Uzasadnienie:

     

    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

     

    Załącznik nr 8 – wzór karty oceny ucznia przez klasę

     

    l.p.

    Nazwisko i imię

    Proponowana liczba punktów

    uzasadnienie

    1

     

     

     

    2

     

     

     

    3

     

     

     

    4

     

     

     

    5

     

     

     

    6

     

     

     

    7

     

     

     

    8

     

     

     

    9

     

     

     

    10

     

     

     

    11

     

     

     

    12

     

     

     

    13

     

     

     

    14

     

     

     

    15

     

     

     

    16

     

     

     

    17

     

     

     

    18

     

     

     

    19

     

     

     

    20

     

     

     

    21

     

     

     

    22

     

     

     

    23

     

     

     

    24

     

     

     

    25

     

     

     

     

    W pliku: Wewnatrzszkolny_System_Oceniania.doc